OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti
BEZKEMPU s.r.o.
se sídlem Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČ: 07213557
DIČ: CZ07213557
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295444 (dále jen „Provozovatel“),

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Provozovatel na webových stránkách www.bezkempu.cz (dále jen „Webová stránka“) provozuje inzertní portál, na kterém zveřejňuje nabídky třetích osob (Poskytovatelů) na poskytnutí jejich Služeb či Pozemků k dočasnému užívání jiným osobám (Zájemcům), a prostřednictvím kterého umožňuje uzavírání příslušných smluv mezi Poskytovateli a Zájemci a úhradu odměny z těchto smluv.
1.2.Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživateli ze Smlouvy o uživatelském účtu na základě které Provozovatel zřizuje Uživatelům Uživatelský účet a poskytuje související služby (zejména možnost uzavřít Smlouvu o pronájmu či Smlouvu o poskytování služeb a technické zajištění úhrady plateb (odměn) z těchto smluv a další služby specifikované v těchto Obchodních podmínkách či v Produktových podmínkách).
1.3.Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o uživatelském účtu (viz čl. 2) a jakékoli další smlouvy, která na tyto Obchodní podmínky odkazuje.
1.4.Na tyto Obchodní podmínky dále úzce navazují jednotlivé Produktové podmínky, které jsou vymezeny níže.
1.5.Smlouva o uživatelském účtu včetně Obchodních podmínek, je vyhotovena v českém jazyce a lze ji uzavřít v českém jazyce.
1.6.Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Těmito změnami či doplněními nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí Obchodních podmínek ze strany Uživatele pozbývají předchozí Obchodní podmínky účinnosti a nová verze Obchodních podmínek se stává nedílnou součástí Smlouvy o uživatelském účtu či jiné smlouvy, která na tyto Obchodní podmínky výslovně odkazuje. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 13.4 Obchodních podmínek.
1.7.Níže uvedené výrazy použité v těchto Obchodních podmínkách mají následující význam:
1.7.1.Kempováním se rozumí dočasné užívání Pozemku Zájemcem za účelem přespání a/nebo krátkodobé rekreace. Kempování může mimo jiné zahrnovat stavbu a užívání stanů či jiných přenosných přístřešku, parkování a užívání obytných vozů či karavanů, používání otevřeného i uzavřeného ohně a další obvyklé související činnosti. Konkrétní charakter Kempování (včetně zakázaných činností) může být upraven v rámci nabídky Pozemku uveřejněné Poskytovatelem na Webové stránce.
1.7.2.Poskytovatelem se rozumí Uživatel, který na Webové stránce nabízí Zájemcům k dočasnému užívání (za úplatu) svůj Pozemek či jeho část, nebo úplatné poskytnutí Služeb, a který prostřednictvím elektronických prostředků dostupných na Webové stránce uzavírá se Zájemcem Smlouvu o pronájmu či Smlouvu o poskytování služeb.
1.7.3.Pozemkem se rozumí pozemek či jeho část ve výlučném vlastnictví Poskytovatele, nebo pozemek či jeho část, který může Poskytovatel poskytnout Zájemci k dočasnému užívání na základě jiného právního důvodu (např. jako nájemce z nájemní smlouvy apod.), který za úplatu přenechává Zájemci k dočasnému užívání na základě příslušné Smlouvy o pronájmu. Pozemky jsou na Webových stránkách nabízeny v režimech:
1.7.3.1.Exkluzivní spolupráce (A)
1.7.3.2.Neexkluzivní spolupráce (B) a
1.7.3.3.Neexkluzivní spolupráce (C).
Bližší informace o jednotlivých režimech jsou k dispozici na Webové stránce a příslušných produktových podmínkách pro nabídku Pozemků.
1.7.4.Produktovými podmínkami se rozumí zvláštní obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele při poskytování vybraných služeb dostupných v rámci Uživatelského účtu, a to zejména:
1.7.4.1.Produktové podmínky pro nabídku Pozemků k dočasnému užívání a
1.7.4.2.Produktové podmínky pro nabídku Služeb.
1.7.5.Službou se rozumí služba nebo jiné plnění (např. průvodcovské služby, občerstvení, chytání ryb, či pronájem lodí, stanů, karavanů, jízdních kol apod.), které Poskytovatel úplatně poskytuje Zájemci, na základě příslušné Smlouvy o poskytování služeb.
1.7.6.Smlouvou o poskytování služeb se rozumí smlouva, kterou uzavírá Poskytovatel se Zájemcem a na základě které se Poskytovatel zavazuje za úplatu poskytovat Zájemci sjednané Služby (resp. věc k dočasnému užívání, pokud je předmětem Služby poskytnutí věci k dočasnému užívání) a Zájemce se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytované Služby sjednanou odměnu. Konkrétní podmínky této smlouvy (požadavky Poskytovatele) a obsah poskytovaných Služeb jsou upraveny v rámci nabídky Služeb uveřejněné Poskytovatelem na Webové stránce.
1.7.7.Smlouvou o pronájmu se rozumí smlouva, kterou uzavírá Poskytovatel se Zájemcem a na základě které se Poskytovatel zavazuje za úplatu poskytnout Zájemci k dočasnému užívání Pozemek určený v této smlouvě a Zájemce se zavazuje zaplatit Poskytovateli za dočasné užívání Pozemku (či jeho části) sjednanou odměnu. Konkrétní podmínky této smlouvy (požadavky Poskytovatele, včetně případných omezení pro Zájemce) jsou upraveny v rámci nabídky Pozemku uveřejněné Poskytovatelem na Webové stránce. Pokud Poskytovatel bude tuto službu umožňovat, je Smlouvu o pronájmu možné uzavřít s výhodou tzv. Exkluzivní rezervace. V případě exkluzivní rezervace bude Smlouva o pronájmu uzavřena ve vztahu k celému pozemku, a Poskytovatel nebude pro dobu trvání nájmu nabízet žádné části Pozemku k dočasnému užívání třetím osobám.
1.7.8.Smlouvou o uživatelském účtu se rozumí smlouva, kterou uzavírá Provozovatel s Uživatelem a na základě které Provozovatel poskytuje Uživateli Uživatelský účet a související služby.
1.7.9.Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavřela Smlouvu o uživatelském účtu na základě které ji Provozovatel zřídil Uživatelský účet a které poskytuje další služby spojené s Uživatelským účtem dle Smlouvy o uživatelském účtu.
1.7.10.Uživatelským účtem se rozumí uživatelské rozhraní Webové stránky (účet) zřízený Uživateli ze strany Provozovatele na základě Smlouvy o uživatelském účtu.
1.7.11.Zájemcem se rozumí Uživatel, který má zájem na přenechání Pozemku k dočasnému užívání nebo poskytnutí Služby, a který prostřednictvím elektronických prostředků dostupných na Webové stránce uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu o pronájmu či Smlouvu o poskytování služeb.

2.SMLOUVA O UŽIVATELSKÉM ÚČTU A JEJÍ UZAVŘENÍ

2.1.Na základě Smlouvy o uživatelském účtu Provozovatel za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami či Produktovými podmínkami poskytuje Uživateli Uživatelský účet a související služby uvedené dále v těchto Obchodních podmínkách či v Produktových podmínkách.
2.2.Uživatel se na základě Smlouvy o uživatelském účtu zavazuje hradit Provozovateli za poskytování Uživatelského účtu a souvisejících služeb odměnu určenou v těchto Obchodních podmínkách či v příslušných Produktových podmínkách, a to za podmínek určených zde či příslušných Produktových podmínkách. Uživatel se dále zavazuje dodržovat povinnosti stanovené v těchto Obchodních podmínkách či v příslušných Produktových podmínkách.
2.3.Návrh na uzavření Smlouvy o uživatelském účtu provádí Uživatel vyplněním údajů ve formuláři na Webové stránce (včetně zadání jedinečného kódu zaslaného Uživateli prostřednictvím SMS na telefonní číslo, které Uživatel uvedl v rámci procesu registrace) a odesláním těchto údajů Provozovateli kliknutím na tlačítko „Uložit“ (dále jen „Návrh na uzavření smlouvy o uživatelském účtu“), čímž je vyjádřena a potvrzena vůle Uživatele uzavřít Smlouvu o uživatelském účtu. Před zasláním Návrhu na uzavření smlouvy o uživatelském účtu Provozovateli je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které uvedl v rámci registračního formuláře, a to i s ohledem na možnost Uživatele opravovat chyby vzniklé při zadávání dat. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.4.V návaznosti na doručení návrhu na uzavření smlouvy Provozovateli zašle Provozovatel na adresu elektronické pošty uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu akceptaci návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „Akceptace“). Doručením Akceptace Uživateli je Smlouva o uživatelském účtu uzavřena. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu o uživatelském účtu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu o uživatelském účtu (včetně Obchodních podmínek).
2.5.Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel může započít s plněním Smlouvy o uživatelském účtu neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy v těch případech, kdy je Uživatel spotřebitelem. Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že vyslovením souhlasu podle předchozí věty ztrácí právo na odstoupení od Smlouvy o uživatelském účtu, která bude Provozovatelem splněna před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.
2.6.Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o uživatelském účtu, jakož i smluv uzavíraných prostřednictvím Uživatelského účtu (zejména Smlouvy o pronájmu či Smlouvy o poskytování služeb). Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluv dle předchozí věty (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
2.7.V rámci registrace na Webové stránce je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uváděné v souvislosti s Uživatelem v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou Provozovatelem považovány za správné.
2.8.Každý Uživatel může mít s Provozovatelem uzavřenu pouze jednu Smlouvu o uživatelském účtu, resp. vytvořen pouze jeden Uživatelský účet. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetími osobami.

3.UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.Ze svého Uživatelského účtu může Uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu a činit právní jednání vůči Provozovateli.
3.2.Prostřednictvím svého Uživatelského účtu může dále Poskytovatel činit právní jednání vůči Zájemci a Zájemce může činit právní jednání vůči Poskytovateli, a to zejména uzavírat Smlouvy o pronájmu a Smlouvy o poskytování služeb. Pro vyloučení pochybností platí, že Provozovatel v rámci této funkcionality Webové stránky (Uživatelského účtu) poskytuje Uživatelům pouze technické řešení k učinění právního jednání vůči jiným Uživatelům. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nejedná jménem Uživatele, a že není ani smluvní stranou Smlouvy o pronájmu ani Smlouvy o poskytování služeb, přičemž uzavírání těchto smluv včetně ujednání o jejich konkrétních podmínkách je zcela v kompetenci Zájemce a Poskytovatele.
3.3.Poskytovatel dále může prostřednictvím svého Uživatelského účtu nabízet své Služby či nabízet své Pozemky k dočasnému užívání za účelem uzavření příslušné Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb, a tyto nabídky brát zpět. Konkrétní podmínky stanoví příslušné Produktové podmínky.
3.4.Uživatelé mohou prostřednictvím svého Uživatelského účtu provádět další úkony, umožněné v rámci Produktových podmínek.
3.5.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
3.5.1.Provozovatel Smlouvy o pronájmu ani Smlouvy o poskytování služeb žádným způsobem nekontroluje ani neověřuje z hlediska jejich věcné správnosti ani z hlediska jejich souladu s právními předpisy, a nenese odpovědnost za jejich obsah ani za jakoukoli škodu vzniklou z důvodu jejich neplatnosti, z důvodu jejich rozporu s právními nebo jinými předpisy nebo z důvodu jejich rozporu se skutkovými okolnostmi, či z důvodu jejich nevhodné formulace.
3.5.2.Provozovatel neověřuje správnost a úplnost jakýchkoli informací či dokladů (včetně fotografií) uvedených Poskytovateli v rámci Webové stránky, a to včetně informací a dokladů o nabízených Pozemcích či Službách.
3.5.3.Provozovatel neověřuje skutečnost, zda jsou nabízené Pozemky způsobilé být předmětem Smlouvy o pronájmu, a zda jsou v souladu s právními nebo jinými předpisy Uživatelé oprávněni využívat Pozemky ke Kempování. Provozovatel rovněž neověřuje skutečnost, zda užívání Pozemků ke Kempování není v rozporu se smluvním nebo jiným ujednáním Poskytovatelů či třetích osob nebo jakýmkoli jiným právem třetích osob. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel neověřuje faktický stav Pozemku a jeho vhodnost ke Kempování. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která Uživateli v souvislosti s užíváním Pozemku nebo v souvislosti s poskytnutím Pozemku k užívání vznikne, a to zejména v souvislosti s neoprávněným užíváním Pozemku či neoprávněným Kempováním (včetně případných sankcí udělených Uživateli ze strany orgánů státní správy či jiných orgánů veřejné moci či jiných osob).
3.5.4.Provozovatel neověřuje skutečnost, zda je poskytování nabízených Služeb v souladu s právními nebo jinými předpisy. Provozovatel rovněž neověřuje skutečnost, zda poskytování Služeb nemohou být dotčena práva třetích osob ani neověřuje faktickou vhodnost nabízených Služeb. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která Uživateli v souvislosti s poskytovanými Službami vznikne (včetně případných sankcí udělených Poskytovateli ze strany orgánů státní správy či jiných orgánů veřejné moci či jiných osob – zejména sankcí za neoprávněné podnikání).
3.5.5.Provozovatel neprověřuje ani nedoporučuje Uživatele. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli způsobenou Poskytovatelem či Zájemcem.
3.6.Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele, ani za neoprávněné použití Uživatelského účtu třetí osobou z důvodu porušení této povinnosti.
3.7.Provozovatel může Uživateli Uživatelský účet zablokovat, tj. znemožnit využívat Uživatelský účet (a poskytované služby), a to zejména v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy o uživatelském účtu (včetně Obchodních podmínek), a dále v případě, že Uživatel neposkytne Provozovateli součinnost dle ustanovení § 14zzc zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní“). Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že provoz Webové stránky, včetně provozu Uživatelského účtu, nemusí být Provozovatelem zajišťován nepřetržitě, ale že může dojít k výpadkům v provozu, a to zejména z důvodů technických potíží Provozovatele. Přístup na Webové stránky dále nemusí být zajištěn v případě, že tomu brání potíže na straně Uživatele nebo na straně jiných osob nebo z důvodu zásahu vyšší moci, např. v případě, že internetový prohlížeč Uživatele nepodporuje formát Webové stránky, v případě, že dojde k výpadku datové sítě apod.
3.8.Provoz Webové stránky včetně provozu Uživatelského účtu může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

4.UZAVŘENÍ SMLOUVY O PRONÁJMU A SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1.Pokud to bude v rámci Webových stránek umožněno, tak je Smlouvu o pronájmu a Smlouvu o poskytování služeb možné uzavřít následujícími způsoby, přičemž u každého nabízeného Pozemku či Služby je způsob uzavírání smlouvy uveden (způsob volí Poskytovatel při zadání nabídky Pozemku či Služby na Webové stránky).
4.1.1.Na základě návrhu Zájemce – Smlouva o pronájmu/Smlouva o poskytování služeb je uzavřena až odsouhlasením návrhu Zájemce na uzavření smlouvy ze strany Poskytovatele.
4.1.1.1.Návrh na uzavření Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb v tomto případě činí Zájemce prostřednictvím elektronických prostředků Webové stránky (Uživatelského účtu), a to vyplněním požadovaných údajů (zejména datum pobytu/poskytnutí Služby) v kartě příslušného Pozemku či Služby nabídnutého Poskytovatelem v rámci svého Uživatelského účtu a odesláním těchto údajů Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Rezervovat“. Odesláním návrhu na uzavření Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb Zájemce zároveň vyslovuje souhlas s podmínkami uvedenými v nabídce Pozemku či Služby (souhlas s návrhem Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb).
4.1.1.2.Návrh Zájemce na uzavření Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb se zobrazí v Uživatelském účtu Poskytovatele. Poskytovatel následně může návrh na uzavření této smlouvy přijmout, a to opět prostřednictvím elektronických prostředků Webové stránky kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ v rámci svého Uživatelského účtu. Smlouva o pronájmu/Smlouva o poskytování služeb je v takovém případě uzavřena okamžikem akceptace návrhu na její uzavření ze strany Poskytovatele dle předchozí věty.
4.1.2.Na základě veřejné nabídky Poskytovatele – Smlouva o pronájmu/Smlouva o poskytování služeb je uzavřena již okamžikem výběru nabízeného Pozemku či Služby ze strany Zájemce a dodatečný souhlas Poskytovatele již není nutný.
4.1.2.1.V tomto případě se Poskytovatel obrací na Zájemce s návrhem na uzavření smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb v souladu s ustanovením § 1780 občanského zákoníku. Nabídka Pozemku či Služeb se v tomto případě považuje za závazný projev úmyslu Poskytovatele uzavřít příslušnou smlouvu a za projev vůle být svojí nabídkou vázán v případě, že bude jeho nabídka ze strany Zájemce přijata. Nabídku Pozemku či Služeb činí Poskytovatel prostřednictvím elektronických prostředků v rámci svého Uživatelského účtu kliknutím na tlačítko „Nabídnout“. Nabídka Pozemku či Služeb se považuje za časově neomezenou, ale Poskytovatel ji však může zrušit elektronickými prostředky v rámci Uživatelského účtu.
4.1.2.2.Smlouva o pronájmu/Smlouva o poskytování služeb bude uzavřena se všemi Zájemci, kteří prostřednictvím elektronických prostředků Webové stránky (svého Uživatelského účtu) nabídku Poskytovatele na uzavření Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb přijali, a to až do dosažení maximálního počtu Zájemců v témže časovém období (tj. až do vyčerpání kapacity Pozemku či poskytovaných Služeb pro zvolené časové období). Zájemce nabídku Poskytovatele přijme vyplněním požadovaných údajů (zejména datum pobytu/poskytnutí Služby) v kartě příslušného Pozemku či Služby v rámci svého Uživatelského účtu a odesláním těchto údajů Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Rezervovat“. Přijetím nabídky Zájemce zároveň vyslovuje souhlas s podmínkami uvedenými v nabídce Pozemku či Služby (souhlas s návrhem Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb).
4.2.O uzavření Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb Provozovatel informuje dotčené Uživatele na adresu jejich elektronické pošty uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu. V tomto emailu uvede identifikační číslo příslušné Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování Služeb (dále jen „ID smlouvy“). Informace o uzavření Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb je dále dostupná přímo v Uživatelském účtu.
4.3.Po uhrazení odměny za dočasné užívání Pozemku či za poskytované Služby postupem dle čl. 7 těchto Obchodních podmínek zašle Provozovatel (jménem Poskytovatele) Zájemci na adresu jeho elektronické pošty uvedenou v Uživatelském účtu potvrzení o uzavření příslušné Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb ve formátu PDF.

5.PRÁVO NA ODSTOUPENÍ SMLOUVY O PRONÁJMU A SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1.V souladu s příslušnou Smlouvou o pronájmu/Smlouvou o poskytování služeb platí, že nebude-li v takové smlouvě uvedeno jinak, tak:
5.1.1.Zájemce je oprávněn i bez udání důvodů Smlouvu o pronájmu/Smlouvu o poskytování služeb jednostranně ukončit (odstoupit od smlouvy), přičemž ukončení smlouvy v tomto případě provede Zájemce prostřednictvím elektronických prostředků Webové stránky kliknutím na tlačítko „Storno“ v rámci svého Uživatelského účtu. Zájemce je v tomto případě povinen zaplatit poskytovateli storno poplatek dle čl. 6 těchto Obchodních podmínek.
5.1.2.Zájemce, který je ve vztahu k uzavírané Smlouvě o pronájmu/Smlouvě o poskytování služeb spotřebitelem, je dále oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bezplatně odstoupit od takové smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Zájemce však nemá právo odstoupit od takové smlouvy dle předchozí věty, pokud Smlouva o pronájmu/Smlouva o poskytování služeb již byla s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy splněna, nebo v případě, že taková smlouva je smlouvou o ubytování dle ustanovení § 2326 a násl. občanského zákoníku.
5.1.3.Pokud by bylo poskytnutí Služby či Pozemku k dočasnému užívání znemožněno nebo podstatným způsobem ztíženo z důvodů stojících na straně příslušného Poskytovatele (včetně případů, kdy Poskytovatel uvede v rámci své nabídky na Webové stránce nepravdivé informace o Pozemku či Službě), je Zájemce oprávněn bezplatně odstoupit od příslušné Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb.

6.STORNO POPLATKY

6.1.V případě, že Zájemce ukončí (stornuje) Smlouvu o pronájmu/Smlouvu o poskytování služeb dle čl. 5.1.1, je Zájemce povinen uhradit Poskytovateli níže uvedené storno poplatky, nebude-li v příslušné Smlouvě o pronájmu/Smlouvě o poskytování služeb uvedeno jinak.
6.1.1.V případě, že předmětem příslušné smlouvy je pronájem karavanu či obytného vozu činí storno poplatek:
6.1.1.1.50% z Odměny dle příslušné smlouvy v případě, že Zájemce ukončí příslušnou smlouvu mezi 29 a 15 dny před začátkem pronájmu;
6.1.1.2.100% z Odměny dle příslušné smlouvy v případě, že Zájemce ukončí příslušnou smlouvu méně než 15 dní před začátkem pronájmu.
6.1.2.V ostatních případech, kdy předmětem smlouvy není pronájem karavanu či obytného vozu činí storno poplatek:
6.1.2.1.20% z Odměny dle příslušné smlouvy v případě, že Zájemce ukončí příslušnou smlouvu nejpozději ve lhůtě stanovené Poskytovatelem. Poskytovatel může stanovit následující lhůty (podmínky) pro storno:
-Mírné: od příslušné smlouvy lze odstoupit nejpozději jeden (1) den před zahájením dočasného užívání Pozemku nebo před zahájením poskytování Služeb;
-Střední: od příslušné smlouvy lze odstoupit nejpozději sedm (7) dní před zahájením dočasného užívání Pozemku nebo před zahájením poskytování Služeb; nebo
-Přísné: od příslušné smlouvy lze odstoupit nejpozději čtrnáct (14) dní před zahájením dočasného užívání Pozemku nebo před zahájením poskytování Služeb;
6.1.2.2.100% z Odměny dle příslušné Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb v případě, že Zájemce ukončí příslušnou smlouvu později než ve lhůtě dle čl. 6.1.2.1 výše.
6.1.2.3.V případě, že Smlouva o pronájmu byla uzavřena s doplňkovou službou Exkluzivní rezervace (viz čl. 1.7.7), zvyšuje se v tomto případě storno poplatek dle čl. 6.1.2.1 na 50%.

7.ODMĚNA ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKU A ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

7.1.V souladu s příslušnou Smlouvou o pronájmu/Smlouvou o poskytování služeb platí, že Zájemce hradí odměnu z těchto smluv Poskytovateli prostřednictvím Provozovatele, a to způsobem dále specifikovaným v tomto článku 7 (dále jen „Odměna“). Výše Odměny je vždy určena v příslušné Smlouvě o pronájmu/Smlouvě o poskytování služeb.
7.2.Odměna je hrazena Zájemcem na bankovní účet Provozovatele, a to jedním z následujících způsobů:
7.2.1.Zájemce hradí Odměnu na bankovní účet Provozovatele platební kartou prostřednictvím platební brány. V tomto případě bude Zájemce po odeslání návrhu na uzavření Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb dle čl. 4.1.1 nebo po přijmutí nabídky na uzavření Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb dle čl. 4.1.2 těchto Obchodní podmínek ihned přesměrován na internetovou stránku třetí osoby (poskytovatele platebních služeb), kde zadá potřebné údaje pro provedení platby.
7.2.2.Je-li to umožněno v rámci Webové stránky, může Zájemce Odměnu uhradit též přímo na bankovní účet Provozovatele (formou bankovního převodu). V tomto případě je Zájemce povinen zaplatit Odměnu do tří (3) pracovních dní od doručení informace o uzavření Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb dle čl. 4.2 těchto Obchodních podmínek. Odměna se považuje za uhrazenou dnem, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Provozovatele. Zájemce provede platbu pod variabilním symbolem, který odpovídá ID smlouvy.
7.3.V případě, že Smlouva o pronájmu/Smlouva o poskytování služeb bude uzavřena alespoň 30 dní před datem zahájení užívání Pozemku či poskytování Služby, a bude-li to Poskytovatel v příslušné smlouvě umožňovat, tak je Odměnu dle čl. 7.2 možné hradit po částech. První část Odměny ve výši 30% z její celkové výše je v takovém případě splatná ihned při uzavření příslušné smlouvy, a zbývající část Odměny ve výši 70% z její celkové výše je splatná nejpozději 30 dní před datem zahájení užívání Pozemku či poskytování Služby; postup pro provádění plateb dle čl. 7.2.1 a 7.2.2 se v případě úhrady první a druhé části Odměny použije obdobně.
7.4.Provozovatel Odměnu přijatou dle čl. 7.2 či 7.3 následně za podmínek určených v Produktových podmínkách vyplatí Poskytovateli, a to na jeho bankovní účet. Provozovatel je oprávněn Odměnu Poskytovateli nevyplatit a zadržet ji v případě, že Poskytovatel neposkytne Provozovateli součinnost dle ustanovení § 14zzc zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.
7.5.V případě, že Zájemce předčasně ukončí Smlouvu o pronájmu/Smlouvu o poskytování služeb v souladu s ujednáním Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb specifikovaným v čl. 5.1.1, čl. 5.1.2 nebo čl. 5.1.3 těchto Obchodní podmínek, a zároveň již z jeho strany došlo k úhradě Odměny či její části, vrátí Provozovatel přijatou Odměnu či její část po odečtení případného storno poplatku dle čl. 5.1.1 zpět Zájemci, a to ve lhůtě tří (3) pracovních dní ode dne předčasného ukončení Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb ze strany Zájemce. Případný storno poplatek následně za podmínek určených v Produktových podmínkách vyplatí Poskytovateli, a to na jeho bankovní účet.
7.6.V případě, že Odměna či první část Odměny dle čl. 7.3 nebude ze strany Zájemce uhrazena ve lhůtě a způsobem dle čl. 7.2 či čl. 7.3 těchto Obchodních podmínek, tak se v souladu s příslušnou Smlouvou o pronájmu/Smlouvou o poskytování služeb taková smlouva od počátku ruší (rozvazovací podmínka). V případě, že Odměna či její část bude na účet Provozovatele připsána po zrušení Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb dle tohoto článku, tak Provozovatel tuto Odměnu (či její část) vrátí zpět na bankovní účet Zájemce.

8.ODMĚNA PROVOZOVATELE

8.1.Poskytovatel se za poskytované služby dle Smlouvy o uživatelském účtu zavazuje uhradit Provozovateli odměnu ve výši stanovené v příslušných Produktových podmínkách.
8.2.Odměna Provozovatele dle tohoto článku 8 zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH).

9.DALŠÍ POVINNOSTI UŽIVATELŮ

9.1.Zájemce je povinen na vyžádání Poskytovatele či jiné pověřené osoby (např. zástupce Poskytovatele apod.) sdělit ID smlouvy.
9.2.Zájemce je povinen chovat se při poskytovaných Službách a na Pozemcích slušně, ohleduplně a tak, aby nedocházelo ke škodám na Pozemku či jiných souvisejících věcech. Zájemce je povinen na Pozemku udržovat pořádek a čistotu.
9.3.Zájemce je povinen dodržovat při poskytovaných Službách a při dočasném užívání Pozemku pravidla stanovená Poskytovatelem.
9.4.Poskytovatel je povinen samostatně hradit veškeré daně a poplatky, které má v souladu s právními či jinými předpisy povinnost hradit v souvislosti s poskytováním Služeb, či s poskytováním Pozemků k dočasnému užívání za úplatu či v souvislosti s jejich dočasným užíváním či s ubytováním.
9.5.Poskytovatel je povinen poskytovat nabízené Služby řádně v souladu s podmínkami sjednanými v příslušné Smlouvě o poskytování služeb. Poskytovatel je povinen umožnit Zájemci nerušené užívání Pozemku v souladu s podmínkami Smlouvy o pronájmu.
9.6.Uživatel se zavazuje, že po dobu 1 měsíce ode dne, kdy došlo k návrhu na uzavření Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb dle čl. 4.1.1, k uveřejnění veřejné nabídky Poskytovatele dle čl. 4.1.2 nebo k uzavření Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb, podle toho, co nastane později, nebude vstupovat s druhou smluvní stranou do jednání o uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude úplatné poskytnutí dotčeného Pozemku k dočasnému užívání nebo poskytnutí dotčených Služeb, a ani takovou smlouvu uzavírat. Závazek dle tohoto článku se vztahuje na území celé Evropské unie, zejména pak na Českou republiku. Povinnost dle tohoto článku se nevztahuje na smlouvy uzavírané prostřednictvím Webové stránky.

10.HODNOCENÍ UŽIVATELŮ

10.1.Za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb mohou jednotliví Uživatelé hodnotit nabízené Pozemky, Služby či ostatní Uživatele. Podrobná pravidla pro hodnocení jsou stanovena na webových stránkách.

11.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, NÁHRADA ÚJMY VZNIKLÉ UŽIVATELI

11.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Provozovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku, jež zní následovně.
11.1.1.Ustanovení § 1914 občanského zákoníku stanoví: „Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění.“
11.1.2.Ustanovení § 1916 občanského zákoníku stanoví: „Dlužník plní vadně, zejména a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují, c) ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji. K projevu vůle, kterým zcizitel předem omezí zákonný rozsah svých povinností z vadného plnění, se nepřihlíží. Vzdá-li se nabyvatel předem svého práva z vadného plnění, vyžaduje projev jeho vůle písemnou formu.“
11.1.3.Ustanovení § 1920 občanského zákoníku stanoví: „Předmět plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení nabyvatel věděl nebo musel vědět. V takovém případě to nabyvatel oznámí bez zbytečného odkladu zciziteli. Kdo na sebe převedl právo k předmětu, o kterém ví, že zciziteli nepatří nebo že zcizitel není oprávněn takové právo zřídit, nemá právo z této vady.“
11.1.4.Ustanovení § 1921 občanského zákoníku stanoví: „Nabyvatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění. Vadu krytou zárukou musí nabyvatel vytknout zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Nevytkl-li nabyvatel vadu včas a namítne-li zcizitel opožděné vytknutí, soud nabyvateli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které zcizitel při předání věděl nebo musel vědět.“
11.1.5.Ustanovení § 1922 občanského zákoníku stanoví: „Jakmile nabyvatel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu zciziteli a předmět plnění zciziteli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej nabyvatel po upozornění zcizitele bez prodlení prodat. Vytkl-li nabyvatel zciziteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.“
11.1.6.Ustanovení § 1923 občanského zákoníku stanoví: „Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.“
11.1.7.Ustanovení § 1924 občanského zákoníku stanoví: „Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.“
11.2.Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti Provozovatele za vady služeb u Provozovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 15.8) (reklamace).
11.3.Provozovatel odpovídá pouze za zaviněné porušení jeho povinností.
11.4.V případě vzniku újmy na straně Uživatele v souvislosti s odpovědností Provozovatele za vady plnění podle Smlouvy o uživatelském účtu, nejedná-li se o újmu způsobenou Provozovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky Smlouvy o uživatelském účtu omezení náhrady této případné újmy vzniklé Uživateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena částkou, kterou Uživatel skutečně uhradil Provozovateli jako odměnu za využití poskytovaných služeb, v souvislosti s kterými újma vznikla.

12.SPOTŘEBITELSKÁ USTANOVENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1.Provozovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
12.2.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webové stránce. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Provozovatel na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
12.3.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy o uživatelském účtu je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem ze Smlouvy o uživatelském účtu.
12.4.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
12.5.Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Provozovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
12.6.V případě, že při poskytování služeb dochází ze strany Provozovatele ke zpracování osobních údajů ukládaných Uživatelem, upravuje práva a povinnost stran smlouva o zpracování osobních údajů, jež je součástí pravidel ochrany údajů.
12.7.V případě, kdy je Uživatel fyzickou osobou, plní Provozovatel svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů.
12.8.Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany Provozovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) Provozovatele na adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu Uživatele. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
12.9.Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení Uživatele plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu

13.TRVÁNÍ SMLOUVY O UŽIVATELSKÉM ÚČTU SLUŽEB

13.1.Smlouva o uživatelském účtu nabývá účinnosti uzavřením a uzavírá se na dobu neurčitou.
13.2.Provozovatel může Smlouvu o uživatelském účtu vypovědět v případě, že Uživatel poruší povinnost vyplývající ze Smlouvy o uživatelském účtu (včetně Obchodních podmínek a pravidel ochrany dat) či poruší obecně závazné právní předpisy, a to výpovědí zaslanou na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu. Není-li smluveno jinak, zaniká Smlouva o uživatelském účtu okamžikem účinnosti (tj. doručením Uživateli) této výpovědi, ne však dříve než provedením všech plateb dle čl. 7 těchto Obchodních podmínek.
13.3.Smluvní strany jsou dále oprávněny Smlouvu o uživatelském účtu vypovědět písemnou výpovědí zaslanou na adresu druhé smluvní strany i bez udání důvodu, a to bez výpovědní doby. Výpověď je tedy účinná dnem svého doručení druhé smluvní straně.
13.4.Uživatel, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy o uživatelském účtu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 13.5 Obchodních podmínek. Pro odstoupení od Smlouvy o uživatelském účtu může Uživatel využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek. Odstoupí-li Uživatel od Smlouvy o uživatelském účtu podle tohoto ustanovení, je povinen uhradit Provozovateli poměrnou část sjednané odměny za plnění poskytnuté Provozovatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny Smlouvy o pronájmu/Smlouvy o poskytování služeb uzavřené před účinností odstoupení.
13.5.Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže mimo jiné odstoupit od takové smlouvy o uživatelském účtu, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz čl. 2.5).

14.DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

14.1.Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se Smlouvou o uživatelském účtu musí být druhé smluvní straně doručena v textové podobě, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu Uživatele (adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu).
14.2.Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

15.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1.Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou o uživatelském účtu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není Uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
15.2.Pro účely vztahů mezi Provozovatelem a Uživatelem se:
15.2.1.vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je uživatel podnikatelem;
15.2.2.vylučuje použití ustanovení § 557 a § 1763 občanského zákoníku;
15.2.3.vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je uživatel podnikatelem.
15.3.Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
15.4.V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že Provozovatel může Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna Obchodních podmínek bude Uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v Uživatelském účtu. Změnu Obchodních podmínek může Uživatel odmítnout a Smlouvu o uživatelském účtu vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.
15.5.Provozovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy o uživatelském účtu na třetí osobu, s čímž Uživatel souhlasí.
15.6.Nedílnou součást Obchodních podmínek tvoří:
15.6.1.Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy o uživatelském účtu spotřebitelem.
15.7.Smlouva o uživatelském účtu včetně Obchodních podmínek a Produktových podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
15.8.Kontaktní údaje Provozovatele: adresa elektronické pošty info@bezkempu.cz . Provozovatel neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

V Praze dne 31.12. 2022
BEZKEMPU s.r.o.
Cookies. Vy víte, co máte dělat, aby vám tato lišta nepřekážela.
Tyto webové stránky využívají soubory cookie. Váš souhlas s využíváním všech souborů cookie potvrďte tlačítkem "Souhlasím". Pokud chcete upravit nastavení, klikněte na tlačítko "Uložit nastavení". Více informací o využívání souborů cookie naleznete zde.
Bezkempu využívá 4 druhy kategorií cookies:
1. Technické cookie
Technické cookies pro zajištění fungování webu. Bez nich to prostě nejde. Bez nich si neuděláte rezervaci a tedy nikam neutečete.
2. Analytické cookie
Analytické cookies nám pomáhají sbírat anonymní informace o návštěvnosti a interakci s obsahem na webových stránkách, abychom mohli zlepšovat uživatelské prostředí.
3. Personalizované cookie
Personalizované cookies umožňují webovým stránkám zapamatovat si vaše preference a poskytovat vám relevantní obsah a nabídky.
4. Reklamní cookie
Reklamní cookies slouží k sledování vašich online aktivit a přizpůsobování reklam tak, aby byly relevantní a zajímavé pro vás.