Produktové Obchodní podmínky
pro inzerci Služeb

společnosti BEZKEMPU s.r.o.
Cukrovarská 957/21b, Čakovice, 196 00 Praha 9
IČ: 072 13 557
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295444
pro poskytování služeb internetového portálu „bezKempu

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Provozovatel na webových stránkách www.bezkempu.cz (dále jen „Webová stránka“) provozuje inzertní portál, na kterém zveřejňuje nabídky třetích osob (Poskytovatelů) na poskytnutí jejich Služeb či Pozemků k dočasnému užívání jiným osobám (Zájemcům), a prostřednictvím kterého umožňuje uzavírání příslušných smluv mezi Poskytovateli, a prostřednictvím kterého umožňuje uzavírání příslušných smluv mezi Poskytovateli a Zájemci a úhradu odměny z těchto smluv.
1.2.V souladu s Obchodními podmínkami Provozovatele ze dne 26.6. 2019, které upravují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživateli ze Smlouvy o uživatelském účtu (dále jen „Obchodní podmínky“) tyto produktové obchodní podmínky (dále jen „Produktové podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) konkrétní podmínky pro poskytování služeb poskytovaných Provozovatelem na základě Smlouvy o uživatelském účtu Poskytovateli, a to ve vztahu ke Službám.
1.3.Tyto Produktové podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o uživatelském účtu a jakékoli další smlouvy, která na tyto Obchodní podmínky odkazuje.
1.4.Znění Produktových podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Těmito změnami či doplněními nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Produktových podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí Produktových podmínek ze strany Poskytovatele pozbývají předchozí Produktové podmínky účinnosti a nová verze Produktových podmínek se stává nedílnou součástí Smlouvy o uživatelském účtu či jiné smlouvy, která na tyto Produktové podmínky výslovně odkazuje. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.2 Produktových podmínek.
1.5.Není-li v těchto Produktových podmínkách výslovně uvedeno jinak, použijí se na tyto Produktové podmínky podpůrně ustanovení Obchodních podmínek. V případě rozporu ustanovení těchto Produktových podmínek a Obchodních podmínek, mají přednost ustanovení těchto Produktových podmínek.
1.6.Výrazy použité v těchto Produktových podmínkách s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako výrazy takto označené v Obchodních podmínkách.

2.POSKYTOVANÉ SLUŽBY

2.1.Poskytovatel může v souladu s čl. 3 Obchodních podmínek prostřednictvím svého Uživatelského účtu nabízet Zájemcům Služby za účelem uzavření příslušné Smlouvy o poskytování služeb, a tyto nabídky brát zpět (až do okamžiku uzavření Smlouvy o poskytování služeb), a to za podmínek stanovených v těchto Produktových podmínkách. Provozovatel se zavazuje tyto nabídky zveřejňovat v na Webové stránce a Poskytovatel se zavazuje za tuto službu zaplatit níže specifikovanou odměnu.

3.ODMĚNA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

3.1.V souladu s čl. 7 Obchodních podmínek je výše odměny stanovena takto:
3.1.1.Za poskytnuté služby spočívající v zajištění možnosti umístit nabídku Služeb na Webové stránky dle čl. 2.1 těchto Produktových podmínek:
3.1.1.1
Služba% z Odměny za poskytnutí Služby sjednané v příslušné Smlouvě o poskytování služeb (viz čl. 6 Obchodních podmínek), a to za každou Smlouvu o poskytování služeb, která byla prostřednictvím Webových stránek uzavřena
půjčení karavanu10%
půjčení obytných aut a dalších vozidel10%
3.1.1.2ve všech ostatních případech činí odměna 20 % z Odměny za poskytnutí Služby sjednané v příslušné Smlouvě o poskytování služeb (viz čl. 6 Obchodních podmínek), a to za každou Smlouvu o poskytování služeb, která byla prostřednictvím Webových stránek uzavřena.
3.2.Za Odměnu za poskytnutí Služby se považuje i storno poplatek hrazený Zájemcem Poskytovateli dle čl. 5.1.1 Obchodních podmínek. V případě storno poplatku hrazeného dle čl. 5.1.1.1 Obchodních podmínek činí odměna dle čl. 3.1 těchto Produktových podmínek 50% z uhrazeného storno poplatku.
3.3.Odměna dle čl. 3.1 těchto Produktových podmínek je splatná ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů ode dne ukončení poskytování Služeb na základě příslušné Smlouvy o poskytování služeb. Odměna bude uhrazena započtením vůči pohledávce Poskytovatele za Provozovatelem dle čl. 6.3 Obchodních podmínek (tj. odměna dle čl. 3.1 těchto Produktových podmínek bude stržena z Odměny Poskytovatele za poskytované Služby). Poskytovatel s tímto započtením výslovně souhlasí. V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude možné zápočet dle předchozí věty, byť jen z části, provést, zavazuje se Poskytovatel uhradit příslušnou odměnu na bankovní účet Provozovatele, a to do 3 dní ode dne doručení písemné (emailové) výzvy Provozovatele k uhrazení. Zápočet dle tohoto článku se v takovém případě neprovede.

4.SLUŽBY A JEJICH NABÍDKA

4.1.Poskytovatel nabízí na Webové stránce Služby prostřednictvím elektronických prostředků tak, že vyplní údaje o Službách v příslušném formuláři v rámci svého Uživatelského účtu a odesláním těchto údajů Provozovateli kliknutím na tlačítko „Nabídnout“. Údaje o Službách mohou zahrnovat i nahrání fotografií předmětů či jiných věcí poskytovaných v rámci Služeb, přičemž Poskytovatel učiněním nabídky Služby výslovně opravňuje Provozovatele k užití fotografií pro účely jím poskytovaných služeb, a to po celou dobu trvání Smlouvy o uživatelském účtu.
4.2.Poskytovatel je oprávněn a zavazuje se na Webové stránce nabízet pouze takové Služby, k jejichž poskytování je oprávněn (včetně případného živnostenského oprávnění), jejichž poskytování není v rozporu s obecně závaznými právními či jinými předpisy a jejichž poskytováním není zasahováno do práv třetích osob. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby řádně a s veškerou potřebnou péčí. Porušení tohoto článku ze strany Poskytovatele se považuje porušení Smlouvy o uživatelském účtu hrubým způsobem.
4.3.Má-li být předmětem Služby poskytnutí věci k dočasnému užívání ze strany Zájemce, tak se musí jednat o věc ve výlučném vlastnictví Poskytovatele, nebo Poskytovatel musí být oprávněn přenechat tuto věc třetí osobě k dočasnému užívání na základě jiného právního titulu (např. na základě nájemní smlouvy, která ve vztahu k takové věci nevylučuje uzavření podnájemní smlouvy, apod.).
4.4.O výběru Služeb k jeho nabídnutí na Webových stránkách rozhoduje na svoji vlastní odpovědnost výlučně Poskytovatel. Tím není dotčeno právo Provozovatele dle čl. 4.5 a 4.6 těchto Produktových podmínek.
4.5.Provozovatel není povinen nabídku Služeb přijmout k uveřejnění na Webové stránce. Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout, jaké Služby budou na Webové stránce uveřejněny.
4.6.Provozovatel si vyhrazuje právo jakoukoli nabídku Služeb z Webové stránky odstranit, a to zejména s ohledem na negativní uživatelské hodnocení Služeb či Poskytovatele. Pro vyloučení pochybností platí, že odstraněním nabídky Služeb z Webové stránky nejsou dotčeny jakékoli již uzavřené Smlouvy o poskytování služeb vztahující se k dotčeným Službám.

5.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.Je-li některé ustanovení Produktových podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
5.2.V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že Provozovatel může Produktové podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna Produktových podmínek bude Poskytovateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v Uživatelském účtu. Změnu Obchodních podmínek může Poskytovatel odmítnout a Smlouvu o uživatelském účtu vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

V Praze dne 26.6.2019
BEZKEMPU s.r.o.
Cookies. Vy víte, co máte dělat, aby vám tato lišta nepřekážela.
Tyto webové stránky využívají soubory cookie. Váš souhlas s využíváním všech souborů cookie potvrďte tlačítkem "Souhlasím". Pokud chcete upravit nastavení, klikněte na tlačítko "Uložit nastavení". Více informací o využívání souborů cookie naleznete zde.
Bezkempu využívá 4 druhy kategorií cookies:
1. Technické cookie
Technické cookies pro zajištění fungování webu. Bez nich to prostě nejde. Bez nich si neuděláte rezervaci a tedy nikam neutečete.
2. Analytické cookie
Analytické cookies nám pomáhají sbírat anonymní informace o návštěvnosti a interakci s obsahem na webových stránkách, abychom mohli zlepšovat uživatelské prostředí.
3. Personalizované cookie
Personalizované cookies umožňují webovým stránkám zapamatovat si vaše preference a poskytovat vám relevantní obsah a nabídky.
4. Reklamní cookie
Reklamní cookies slouží k sledování vašich online aktivit a přizpůsobování reklam tak, aby byly relevantní a zajímavé pro vás.