Produktové Obchodní podmínky
pro inzerci Služeb

společnosti
BEZKEMPU s.r.o.
se sídlem Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČ: 072 13 557
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295444 (dále jen „Provozovatel“),

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Provozovatel na webových stránkách www.bezkempu.cz (dále jen „Webová stránka“) provozuje inzertní portál, na kterém zveřejňuje nabídky třetích osob (Poskytovatelů) na poskytnutí jejich Služeb či Pozemků k dočasnému užívání jiným osobám (Zájemcům), a prostřednictvím kterého umožňuje uzavírání příslušných smluv mezi Poskytovateli a Zájemci a úhradu Odměny z těchto smluv.
1.2.V souladu s Obchodními podmínkami Provozovatele ze dne 1.4.2021, které upravují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživateli ze Smlouvy o uživatelském účtu (dále jen „Obchodní podmínky“) tyto produktové obchodní podmínky (dále jen „Produktové podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) konkrétní podmínky pro poskytování služeb poskytovaných Provozovatelem na základě Smlouvy o uživatelském účtu Poskytovateli, a to ve vztahu ke Službám.
1.3.Tyto Produktové podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o uživatelském účtu a jakékoli další smlouvy, která na tyto Produktové podmínky odkazuje.
1.4.Znění Produktových podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Těmito změnami či doplněními nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Produktových podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí Produktových podmínek ze strany Poskytovatele pozbývají předchozí Produktové podmínky účinnosti a nová verze Produktových podmínek se stává nedílnou součástí Smlouvy o uživatelském účtu či jiné smlouvy, která na tyto Produktové podmínky výslovně odkazuje. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.2 Produktových podmínek.
1.5.Není-li v těchto Produktových podmínkách výslovně uvedeno jinak, použijí se na tyto Produktové podmínky podpůrně ustanovení Obchodních podmínek. V případě rozporu ustanovení těchto Produktových podmínek a Obchodních podmínek, mají přednost ustanovení těchto Produktových podmínek.
1.6.Výrazy použité v těchto Produktových podmínkách s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako výrazy takto označené v Obchodních podmínkách.

2.Poskytované služby

2.1.Poskytovatel může v souladu s čl. 3 Obchodních podmínek prostřednictvím svého Uživatelského účtu nabízet Zájemcům Služby za účelem uzavření příslušné Smlouvy o poskytování služeb, a tyto nabídky brát zpět (až do okamžiku uzavření Smlouvy o poskytování služeb), a to za podmínek stanovených v těchto Produktových podmínkách.
2.2.Provozovatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli službu spočívající ve zveřejňování nabídek Poskytovatele na Webové stránce, a Poskytovatel se zavazuje za tuto službu platit níže specifikovanou odměnu.

3.Odměna za poskytované služby

3.1.Výše odměny, kterou je Poskytovatel povinen platit Provozovateli za poskytnuté služby dle čl. 2.2 těchto Produktových podmínek a za související služby Uživatelského účtu, je stanovena jako část Odměny zaplacené Zájemcem Poskytovateli dle čl. 7 Obchodních podmínek za poskytnuté Služby, a to podle tabulky níže:
Služba PoskytovateleVýše odměny Provozovatele, a to za každou Smlouvu o poskytování služeb, která byla prostřednictvím Webových stránek uzavřena
Půjčení karavanu, obytná auta10% z Odměny zaplacené Zájemcem
Půjčení sportovního vybavení10% z Odměny zaplacené Zájemcem
Ostatní služby20% z Odměny zaplacené Zájemcem
3.2.Pro určení výše odměny Provozovatele se za Odměnu považuje i storno poplatek hrazený Zájemcem Poskytovateli dle čl. 5.1.1 Obchodních podmínek, přičemž odměna Provozovatele je v tomto případě stanovena takto:
Storno poplatekVýše odměny Provozovatele, a to za každý storno poplatek zaplacený Zájemcem
50% storno poplatek hrazený v případě pronájmu karavanu či obytného vozidla dle čl. 6.1.1.1 Obchodních podmínek5% z Odměny za příslušnou Službu
20% a 50% storno poplatek hrazený dle čl. 6.1.2.1 či 6.1.2.3 Obchodních podmínek10% z Odměny za příslušnou Službu
100% storno poplatek hrazený dle čl. 6.1.1.2. či 6.1.2.2. Obchodních podmínekodměna Provozovatele je určena podle tabulky v čl. 3.1.
3.3Odměna Provozovatele dle tohoto čl. 3 Produktových podmínek je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne:
3.3.1.ukončení (stornování) příslušné Smlouvy o poskytování služeb ze strany Zájemce dle čl. 5.1.1. Obchodních podmínek, nebo
3.3.2.zahájení poskytování Služby, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.
3.4.Odměna Provozovatele dle tohoto čl. 3 těchto Produktových podmínek bude uhrazena započtením vůči pohledávce Poskytovatele za Provozovatelem dle čl. 7.4 či 7.5 Obchodních podmínek (tj. odměna Provozovatele dle tohoto čl. 3 Produktových podmínek bude stržena z Odměny či ze storno poplatku). Poskytovatel s tímto započtením výslovně souhlasí. V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude možné zápočet dle předchozí věty, byť jen z části, provést, zavazuje se Poskytovatel uhradit příslušnou odměnu Provozovatele na bankovní účet Provozovatele, a to do 3 dní ode dne doručení písemné (emailové) výzvy Provozovatele k uhrazení. Zápočet dle tohoto článku se v takovém případě neprovede.

4.Vyplacení Odměny poskytovatele a případného stornopoplatku

4.1.Provozovatel vyplatí Poskytovateli Odměnu dle článku 7.4 Obchodních podmínek či storno poplatek dle čl. 7.5 Obchodních podmínek (oboje snížené o odměnu Provozovatele dle čl. 3 těchto Produktových podmínek) ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne:
4.1.1.ukončení (stornování) příslušné Smlouvy o poskytování služeb ze strany Zájemce dle čl. 5.1.1. Obchodních podmínek, nebo
4.1.2.zahájení poskytování Služby, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.

5.Služby a jejich nabídka

5.1.Poskytovatel nabízí na Webové stránce Služby prostřednictvím elektronických prostředků tak, že vyplní údaje o Službách v příslušném formuláři v rámci svého Uživatelského účtu a odesláním těchto údajů Provozovateli kliknutím na tlačítko „Nabídnout“. Údaje o Službách mohou zahrnovat i nahrání fotografií předmětů či jiných věcí poskytovaných v rámci Služeb, přičemž Poskytovatel učiněním nabídky Služby výslovně opravňuje Provozovatele k užití fotografií pro účely jím poskytovaných služeb, a to po celou dobu trvání Smlouvy o uživatelském účtu. V případě změny jakýchkoli údajů o Službách uvedených Poskytovatelem ve formuláři dle tohoto článku, je Poskytovatel údaje o Službách neprodleně aktualizovat. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení povinností Poskytovatele.
5.2.Poskytovatel je oprávněn a zavazuje se na Webové stránce nabízet pouze takové Služby, k jejichž poskytování je oprávněn (včetně případného živnostenského oprávnění), jejichž poskytování není v rozporu s obecně závaznými právními či jinými předpisy a jejichž poskytováním není zasahováno do práv třetích osob. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby řádně a s veškerou potřebnou péčí. Porušení tohoto článku ze strany Poskytovatele se považuje porušení Smlouvy o uživatelském účtu hrubým způsobem.
5.3.Má-li být předmětem Služby poskytnutí věci k dočasnému užívání ze strany Zájemce, tak se musí jednat o věc ve výlučném vlastnictví Poskytovatele, nebo Poskytovatel musí být oprávněn přenechat tuto věc třetí osobě k dočasnému užívání na základě jiného právního titulu (např. na základě nájemní smlouvy, která ve vztahu k takové věci nevylučuje uzavření podnájemní smlouvy, apod.).
5.4.O výběru Služeb k jeho nabídnutí na Webových stránkách rozhoduje na svoji vlastní odpovědnost výlučně Poskytovatel. Tím není dotčeno právo Provozovatele dle čl. 5.5 a 5.6 těchto Produktových podmínek.
5.5.Provozovatel není povinen nabídku Služeb přijmout k uveřejnění na Webové stránce. Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout, jaké Služby budou na Webové stránce uveřejněny.
5.6.Provozovatel si vyhrazuje právo jakoukoli nabídku Služeb z Webové stránky odstranit, a to zejména s ohledem na negativní uživatelské hodnocení Služeb či Poskytovatele. Pro vyloučení pochybností platí, že odstraněním nabídky Služeb z Webové stránky nejsou dotčeny jakékoli již uzavřené Smlouvy o poskytování služeb vztahující se k dotčeným Službám.

6.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.Je-li některé ustanovení Produktových podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
6.2.V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že Provozovatel může Produktové podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna Produktových podmínek bude Poskytovateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v Uživatelském účtu. Změnu Obchodních podmínek může Poskytovatel odmítnout a Smlouvu o uživatelském účtu vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

V Praze dne 2021
BEZKEMPU s.r.o.
Cookies. Vy víte, co máte dělat, aby vám tato lišta nepřekážela.
Tyto webové stránky využívají soubory cookie. Váš souhlas s využíváním všech souborů cookie potvrďte tlačítkem "Souhlasím". Pokud chcete upravit nastavení, klikněte na tlačítko "Uložit nastavení". Více informací o využívání souborů cookie naleznete zde.
Bezkempu využívá 4 druhy kategorií cookies:
1. Technické cookie
Technické cookies pro zajištění fungování webu. Bez nich to prostě nejde. Bez nich si neuděláte rezervaci a tedy nikam neutečete.
2. Analytické cookie
Analytické cookies nám pomáhají sbírat anonymní informace o návštěvnosti a interakci s obsahem na webových stránkách, abychom mohli zlepšovat uživatelské prostředí.
3. Personalizované cookie
Personalizované cookies umožňují webovým stránkám zapamatovat si vaše preference a poskytovat vám relevantní obsah a nabídky.
4. Reklamní cookie
Reklamní cookies slouží k sledování vašich online aktivit a přizpůsobování reklam tak, aby byly relevantní a zajímavé pro vás.