Vyhledávání pozemku

Kategorie

Pozemky

Nalezená lokalita:

zobrazit na mapě

Pozemky v lokalitě:

Produktové Obchodní podmínky
pro inzerci Pozemků k dočasnému užívání

společnosti BEZKEMPU s.r.o.
Cukrovarská 957/21b, Čakovice, 196 00 Praha 9
IČ: 072 13 557
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295444
pro poskytování služeb internetového portálu „bezKempu

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Provozovatel na webových stránkách www.bezkempu.cz (dále jen „Webová stránka“) provozuje inzertní portál, na kterém zveřejňuje nabídky třetích osob (Poskytovatelů) na poskytnutí jejich Služeb či Pozemků k dočasnému užívání jiným osobám (Zájemcům), a prostřednictvím kterého umožňuje uzavírání příslušných smluv mezi Poskytovateli, a prostřednictvím kterého umožňuje uzavírání příslušných smluv mezi Poskytovateli a Zájemci a úhradu odměny z těchto smluv.
1.2.V souladu s Obchodními podmínkami Provozovatele ze dne 26.6. 2019, které upravují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživateli ze Smlouvy o uživatelském účtu (dále jen „Obchodní podmínky“) tyto produktové obchodní podmínky (dále jen „Produktové podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) konkrétní podmínky pro poskytování služeb poskytovaných Provozovatelem na základě Smlouvy o uživatelském účtu Poskytovateli, a to ve vztahu k Pozemkům.
1.3.Tyto Produktové podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o uživatelském účtu a jakékoli další smlouvy, která na tyto Obchodní podmínky odkazuje.
1.4.Znění Produktových podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Těmito změnami či doplněními nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Produktových podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí Produktových podmínek ze strany Poskytovatele pozbývají předchozí Produktové podmínky účinnosti a nová verze Produktových podmínek se stává nedílnou součástí Smlouvy o uživatelském účtu či jiné smlouvy, která na tyto Produktové podmínky výslovně odkazuje. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.2 Produktových podmínek.
1.5.Není-li v těchto Produktových podmínkách výslovně uvedeno jinak, použijí se na tyto Produktové podmínky podpůrně ustanovení Obchodních podmínek. V případě rozporu ustanovení těchto Produktových podmínek a Obchodních podmínek, mají přednost ustanovení těchto Produktových podmínek.
1.6.Výrazy použité v těchto Produktových podmínkách s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako výrazy takto označené v Obchodních podmínkách.

2.POSKYTOVANÉ SLUŽBY

2.1.Poskytovatel může v souladu s čl. 3 Obchodních podmínek prostřednictvím svého Uživatelského účtu nabízet Zájemcům Pozemky k dočasnému užívání za účelem uzavření příslušné Smlouvy o pronájmu, a tyto nabídky brát zpět (až do okamžiku uzavření Smlouvy o pronájmu), a to za podmínek stanovených v těchto Produktových podmínkách. Provozovatel se zavazuje tyto nabídky zveřejňovat v na Webové stránce a Poskytovatel se zavazuje za tuto službu zaplatit níže specifikovanou odměnu.

3.ODMĚNA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

3.1.V souladu s čl. 7 Obchodních podmínek je výše odměny stanovena takto:
3.1.1.Za poskytnuté služby spočívající v zajištění možnosti umístit nabídku Pozemku na Webové stránky dle čl. 2.1 těchto Produktových podmínek činí odměna 20 % z Odměny za poskytnutí Pozemku k dočasnému užívání sjednané v příslušné Smlouvě o pronájmu (viz čl. 6 Obchodních podmínek), a to za každou Smlouvu o pronájmu, která byla prostřednictvím Webových stránek uzavřena;
3.2.Za Odměnu za poskytnutí Pozemku k dočasnému užívání se považuje i storno poplatek hrazený Zájemcem Poskytovateli dle čl. 5.1.1 Obchodních podmínek. V případě storno poplatku hrazeného dle čl. 5.1.1.1 Obchodních podmínek činí odměna dle čl. 3.1 těchto Produktových podmínek 50% z uhrazeného storno poplatku.
3.3.Odměna dle čl. 3.1 těchto Produktových podmínek je splatná ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů ode dne ukončení dočasného užívání Pozemku Zájemcem na základě příslušné Smlouvy o pronájmu. Odměna bude uhrazena započtením vůči pohledávce Poskytovatele za Provozovatelem dle čl. 6.3 Obchodních podmínek (tj. odměna dle čl. 3.1 těchto Produktových podmínek bude stržena z Odměny Poskytovatele za dočasné užívání Pozemku). Poskytovatel s tímto započtením výslovně souhlasí. V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude možné zápočet dle předchozí věty, byť jen z části, provést, zavazuje se Poskytovatel uhradit příslušnou odměnu na bankovní účet Provozovatele, a to do 3 dní ode dne doručení písemné (emailové) výzvy Provozovatele k uhrazení. Zápočet dle tohoto článku se v takovém případě neprovede.

4.POZEMEK A JEHO NABÍDKA

4.1.Poskytovatel nabízí na Webové stránce Pozemek prostřednictvím elektronických prostředků tak, že vyplní údaje o Pozemku v příslušném formuláři v rámci svého Uživatelského účtu a odesláním těchto údajů Provozovateli kliknutím na tlačítko „Nabídnout“. Údaje o Pozemku zahrnují i nahrání fotografií Pozemku, přičemž Poskytovatel učiněním nabídky Pozemku výslovně opravňuje Provozovatele k užití fotografií pro účely jím poskytovaných služeb, a to po celou dobu trvání Smlouvy o uživatelském účtu. V případě, že Poskytovatel nabízí k dočasnému užívání pouze část Pozemku (tj. typicky v případě, kdy je kapacita Zájemců větší než jedna), určí v nabídce Pozemku i jednotlivé části Pozemku (např. orientační mapkou).
4.2.Poskytovatel je oprávněn na Webové stránce nabízet k dočasnému užívání za úplatu pouze Pozemek, který je způsobilý být předmětem Smlouvy o pronájmu, a k jehož užívání Zájemcem za účelem Kempování nic nebrání. Poskytovatel v této souvislosti zejména prohlašuje, že:
4.2.1.Pozemek je v jeho výlučném vlastnictví, nebo se jedná o Pozemek, který je oprávněn přenechat třetí osobě k dočasnému užívání na základě jiného právního titulu (např. na základě nájemní smlouvy, která ve vztahu k Pozemku nevylučuje uzavření podnájemní smlouvy, či na základě věcného břemene apod.).
4.2.2.Poskytnutí Pozemku k dočasnému užívání za úplatu nebrání žádné právní ani jiné předpisy ani jakékoli smluvní nebo jiné ujednání se třetí osobou nebo jakékoli právo třetí osoby.
4.2.3.Pozemek je vhodný ke kempování, přičemž kempování na Pozemku nepředstavuje zvýšené riziko poranění osob či vzniku škody, a to zejména z důvodu špatného stavu Pozemku či přilehlých nemovitostí.
4.2.4.Kempování na Pozemku nebrání žádné právní ani jiné předpisy ani jakékoli smluvní nebo jiné ujednání se třetí osobou nebo jakékoli právo třetí osoby.
4.2.5.Pozemek je způsobilý být předmětem nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy či jiné obdobné smlouvy.
4.3.Pokud se jakékoli výše uvedené prohlášení Poskytovatele ukáže jako nepravdivé, tak Poskytovatel se má za to, že Poskytovatel porušil své povinnosti ze Smlouvy o uživatelském účtu hrubým způsobem.
4.4.O výběru Pozemku k jeho nabídnutí na Webových stránkách rozhoduje na svoji vlastní odpovědnost výlučně Poskytovatel. Tím není dotčeno právo Provozovatele dle čl. 4.5 a 4.6 těchto Produktových podmínek.
4.5.Provozovatel není povinen nabídku Pozemku přijmout k uveřejnění na Webové stránce. Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout, jaký Pozemek bude na Webové stránce uveřejněn.
4.6.Provozovatel si vyhrazuje právo jakoukoli nabídku Pozemku z Webové stránky odstranit, a to zejména s ohledem na negativní uživatelské hodnocení Pozemku či Poskytovatele. Pro vyloučení pochybností platí, že odstraněním nabídky Pozemku z Webové stránky nejsou dotčeny jakékoli již uzavřené Smlouvy o pronájmu vztahující se k dotčenému Pozemku.

5.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.Je-li některé ustanovení Produktových podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
5.2.V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že Provozovatel může Produktové podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna Produktových podmínek bude Poskytovateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v Uživatelském účtu. Změnu Obchodních podmínek může Poskytovatel odmítnout a Smlouvu o uživatelském účtu vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

V Praze dne 26.6.2019
BEZKEMPU s.r.o.