OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro pronajímatele pozemku

společnosti BEZKEMPU s.r.o.
Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČ: 072 13 557
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295444
pro poskytování služeb internetového portálu „bezKempu

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností BEZKEMPU s.r.o., se sídlem Cukrovarská 957/21b, Čakovice, 196 00 Praha 9, IČ: 072 13 557 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295444 (dále jen „poskytovatel“) a jinými fyzickými osobami a právnickými osobami (dále jen „uživatel“ nebo „uživatelé“) vznikající ze smlouvy uzavírané prostřednictvím webové stránky poskytovatele (dále jen „webová stránka“), na základě které poskytovatel umožňuje uživatelům (pronajímatelům) na webové stránce nabízet jejich pozemky (či jejich části) k dočasnému užívání ze strany jiných osob (nájemci) a uzavírat s nimi jednotlivé smlouvy o pronájmu pozemku (dále jen „smlouva o poskytování služeb“). Na základě smlouvy o poskytování služeb poskytovatel dále poskytuje některé další související služby (viz čl. 7 a 9).
1.2.Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb (viz čl. 2 a 3) a jakékoli další smlouvy, která na tyto podmínky odkazuje.
1.3.Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek, je vyhotovena v českém jazyce a lze ji uzavřít v českém jazyce.
1.4.Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Těmito změnami či doplněními nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek ze strany uživatele pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb či jiné smlouvy, která na tyto obchodní podmínky výslovně odkazuje. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 15.4 obchodních podmínek.
1.5.Níže uvedené výrazy použité v těchto podmínkách mají následující význam:
1.5.1.Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která s poskytovatelem uzavřela smlouvu o poskytování služeb na základě které ji poskytovatel zřídil uživatelský účet a poskytuje další služby dle smlouvy o poskytování služeb
1.5.2.Pronajímatelem se rozumí uživatel, který na webových stránkách nabízí svůj pozemek (či jeho část) k dočasnému užívání za úplatu, a který případně s nájemcem uzavírá příslušnou smlouvu o pronájmu.
1.5.3.Nájemcem se rozumí osoba, která na webových stránkách vyhledává pozemky pronajímatele (či jejich části) za účelem jejich dočasného užívání za úplatu, a která případně s pronajímatelem uzavírá příslušnou smlouvu o pronájmu.
1.5.4.Pozemkem se rozumí pozemek či jeho část ve výlučném vlastnictví pronajímatele, nebo pozemek či jeho část, který může pronajímatel poskytnout nájemci k dočasnému užívání za úplatu na základě jiného právního důvodu (např. jako nájemce z nájemní smlouvy, která umožňuje podnájem, jako oprávněný z věcného břemene apod.). Pozemek musí být způsobilý být předmětem smlouvy o pronájmu.
1.5.5.Smlouvou o pronájmu se rozumí smlouva, kterou uzavírá pronajímatel s nájemcem a na základě které pronajímatel za úplatu dočasně poskytne pozemek (či jeho část) k dočasnému užívání. Konkrétní podmínky smlouvy (požadavky pronajímatele) mohou být upraveny v rámci nabídky pozemku k dočasnému užívání uveřejněné pronajímatelem na webových stránkách.
1.5.6.Nabídkou pozemku se rozumí nabídka pozemku k dočasnému užívání za úplatu, kterou pronajímatel v souladu s těmito obchodními podmínkami uveřejnil na webových stránkách.
1.5.7.Smlouvou o poskytování služeb se rozumí smlouva, kterou uzavírá poskytovatel s uživatelem a na základě které mu poskytuje služby portálu „bezKempu“ poskytované prostřednictvím webových stránek.
1.5.8.Uživatelským účtem se rozumí uživatelské rozhraní webové stránky (účet) zřízený uživateli ze strany poskytovatele, prostřednictvím kterého jsou uživateli poskytovány služby dle smlouvy o poskytování služeb.
1.5.9.Tábořením se rozumí dočasné užívání pozemku nájemcem za účelem přespání a/nebo krátkodobé rekreace. Táboření může mimo jiné zahrnovat stavbu a užívání stanů či jiných přenosných přístřešku, parkování a užívání obytných vozů či karavanů, používání otevřeného i uzavřeného ohně a další obvyklé související činnosti. Konkrétní charakter táboření (včetně zakázaných činností) může být upraven v rámci nabídky pozemku k dočasnému užívání uveřejněné pronajímatelem na webových stránkách.

2.UŽIVATELSKÝ ÚČET A UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1.Uživatelský účet je uživateli zřízen na základě smlouvy o poskytování služeb. Ze svého uživatelského účtu může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu a činit právní jednání vůči poskytovateli při objednávání služeb dle smlouvy o poskytování služeb.
2.2.Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů ve formuláři na webové stránce (včetně zadání jedinečného kódu zaslaného uživateli prostřednictvím SMS na telefonní číslo, které uživatel uvedl v rámci procesu registrace) a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Uložit“ (dále jen „návrh na uzavření smlouvy“), čímž je vyjádřena a potvrzena vůle uživatele uzavřít smlouvu o poskytování služeb. Před zasláním návrhu na uzavření smlouvy poskytovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které uvedl v rámci registračního formuláře, a to i s ohledem na možnost uživatele opravovat chyby vzniklé při zadávání dat. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.3.V návaznosti na doručení návrhu na uzavření smlouvy poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty uvedené uživatelem v uživatelském účtu (dále jen „adresa uživatele“) akceptaci návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
2.4.Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s plněním smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy v těch případech, kdy je uživatel spotřebitelem. Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že vyslovením souhlasu podle předchozí věty ztrácí právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, která bude poskytovatelem splněna před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.
2.5.Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
2.6.V rámci registrace na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uváděné v souvislosti s uživatelem v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.
2.7.Každý uživatel může mít s poskytovatelem uzavřenu pouze jednu smlouvu o poskytování služeb, resp. vytvořen pouze jeden uživatelský účet. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.
2.8.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.
2.9.Poskytovatel může uživateli uživatelský účet zablokovat, tj. znemožnit využívat uživatelský účet (a poskytované služby), a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3.OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1.Na základě smlouvy o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami poskytovat uživateli služby portálu „bezKempu“, tj. zejména umožnit uživatelům na webové stránce nabízet jejich pozemky (či jejich části) k dočasnému užívání a uzavírat s nájemci jednotlivé smlouvy o pronájmu. Poskytovatel se na základě smlouvy o poskytování služeb dále zavazuje poskytovat uživateli další související služby vymezené v těchto obchodních podmínkách, a to zejména provádění plateb ze smlouvy o pronájmu (čl. 7).
3.2.V případě, že budou uživatelem objednány, zavazuje se poskytovatel poskytovat uživateli též služby administrace nabídek pozemků (čl. 9).
3.3.Uživatel se na základě smlouvy o poskytování služeb zavazuje hradit poskytovateli za poskytnuté služby odměnu dle čl. 5 a dodržovat další povinnosti stanovené v těchto podmínkách.

4.PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel v rámci služeb poskytovaných prostřednictvím webových stránek pouze zajišťuje technické prostředky pro nabízení pozemků a pro uzavírání smluv o pronájmu a související služby. Poskytovatel není smluvní stranou smluv o pronájmu. Uzavírání smluv o pronájmu včetně ujednání o jejich konkrétních podmínkách je zcela v kompetenci jednotlivých uživatelů. Poskytovatel uzavírané smlouvy o pronájmu žádným způsobem nekontroluje ani neověřuje z hlediska jejich věcné správnosti ani z hlediska jejich souladu s právními předpisy, a nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou z důvodu jejich neplatnosti, z důvodu jejich rozporu s právními nebo jinými předpisy nebo z důvodu jejich rozporu se skutkovými okolnostmi, či z důvodu jejich nevhodné formulace.
4.2.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel neověřuje správnost a úplnost jakýchkoli informací či dokladů (včetně fotografií) uvedených ostatními uživateli či jinými osobami (nájemci) v rámci webových stránek, a to včetně informací a dokladů o pozemcích nabízených k dočasnému užívání.
4.3.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel neověřuje skutečnost, zda jsou nabízené pozemky způsobilé být předmětem smlouvy o pronájmu a zda jsou v souladu s právními nebo jinými předpisy nájemci oprávněni využívat pozemky k táboření. Poskytovatel rovněž neověřuje skutečnost, zda užívání pozemků k táboření není v rozporu se smluvním nebo jiným ujednáním pronajímatele a třetích osob nebo jakýmkoli právem třetích osob. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která uživatelům vznikla v souvislosti s neoprávněným užíváním pozemku či neoprávněným tábořením, a to včetně případných sankcí udělených uživatelům ze strany orgánů veřejné správy či jiných osob.
4.4.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel neověřuje faktický stav pozemku a jeho vhodnost k táboření. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou uživatelům v souvislosti s tábořením na pozemku.
4.5.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel neprověřuje ani nedoporučuje nájemce ani pronajímatele, a že neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou nájemci v souvislosti s užíváním pozemku ani za jakoukoli škodu způsobenou nájemcem na pozemku ani na souvisejících věcech.
4.6.Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel poskytuje své služby jak pro pronajímatele, tak pro nájemce.
4.7.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provoz webových stránek, včetně provozu uživatelského účtu, nemusí být poskytovatelem zajišťován nepřetržitě, ale že může dojít k výpadkům v provozu, a to zejména z důvodů technických potíží poskytovatele. Přístup na webové stránky dále nemusí být zajištěn v případě, že tomu brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob nebo z důvodu zásahu vyšší moci, např. v případě, že internetový prohlížeč uživatele nepodporuje formát webových stránek, v případě, že dojde k výpadku datové sítě apod.
4.8.Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

5.ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.Poskytovateli náleží za poskytované služby následující odměna:
5.1.2.Pronajímatel uhradí poskytovateli za poskytnuté služby spočívající v umístění nabídky pozemku na webové stránky a v umožnění uzavřít příslušnou smlouvu o pronájmu prostřednictvím webových stránek odměnu ve výši 20 % z odměny za poskytnutí pozemku k dočasnému užívání sjednané v příslušné smlouvě o pronájmu, a to za každou smlouvu o pronájmu, která byla prostřednictvím webových stránek uzavřena.
5.1.3.Za poskytnutou doplňkovou službu administrace nabídek pozemků dle čl. 9 (pokud bude ze strany pronajímatele využívána) pronajímatel uhradí poskytovateli odměnu ve výši 10 % z odměny za poskytnutí pozemku k dočasnému užívání sjednané v příslušné smlouvě o pronájmu, a to za každou smlouvu o pronájmu, která byla prostřednictvím webových stránek uzavřena. Ustanovení čl. 5.1.1 tím není dotčeno (tj. v případě využití doplňkové služby administrace nabídek pozemků bude celková odměna za každou uzavřenou smlouvu o pronájmu činit 30%).
5.2.Nárok na odměnu dle čl. 5.1.1 a/nebo 5.1.2 poskytovateli zanikne v případě, že nájemce předčasně ukončí smlouvu o pronájmu dle čl. 6.5 nebo čl. 6.6 těchto obchodních podmínek.
5.3.Pro vyloučení případných pochybností platí, že využívání ostatních služeb poskytovaných prostřednictvím webových stránek není zpoplatněno.
5.4.Odměna poskytovatele zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH).
5.5.Odměna poskytovatele dle čl. 5.1.1 a 5.1.2 těchto obchodních podmínek je splatná ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů ode dne ukončení dočasného užívání pozemku nájemcem na základě příslušné smlouvy o pronájmu, a bude uhrazena započtením vůči pohledávce pronajímatele za poskytovatelem dle čl. 7.2 (tj. odměna poskytovatele bude stržena z odměny pronajímatele za dočasné užívání pozemku). Uživatel (pronajímatel) s tímto započtením výslovně souhlasí. V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude možné zápočet dle předchozí věty, byť jen z části, provést, zavazuje se pronajímatel uhradit příslušnou odměnu na bankovní účet poskytovatele, a to do 3 dní ode dne doručení písemné (emailové) výzvy poskytovatele k uhrazení. Zápočet dle tohoto článku se v takovém případě neprovede.

6.SMLOUVA O PRONÁJMU

6.1.Smlouvu o pronájmu je možné uzavřít následujícími způsoby, přičemž u každého nabízeného pozemku je způsob uzavírání smlouvy o pronájmu uveden (způsob volí pronajímatel při zadání nabídky pozemku na webové stránky).
6.1.1.Na základě návrhu nájemce – smlouva o pronájmu je uzavřena až odsouhlasením nájemce ze strany pronajímatele.
6.1.1.1.Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu v tomto případě činí nájemce prostřednictvím elektronických prostředků webové stránky, a to vyplněním požadovaných údajů (zejména datum pobytu) v kartě příslušného pozemku v rámci svého uživatelského účtu a odesláním těchto údajů pronajímateli kliknutím na tlačítko „Rezervovat“. Odesláním návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu nájemce zároveň vyslovuje souhlas s podmínkami uvedenými v nabídce pozemku.
6.1.1.2.Návrh nájemce na uzavření smlouvy o pronájmu se zobrazí v uživatelském účtu pronajímatele. Pronajímatel následně může návrh na uzavření smlouvy přijmout, a to prostřednictvím elektronických prostředků webové stránky kliknutím na tlačítko „Schválit“ v rámci svého uživatelského účtu. Smlouva o pronájmu je uzavřena okamžikem akceptace návrhu na její uzavření ze strany pronajímatele dle předchozí věty.
6.1.2.Na základě veřejné nabídky pronajímatele – smlouva o pronájmu je uzavřena již okamžikem výběru nabízeného pozemku ze strany nájemce a dodatečný souhlas pronajímatele není nutný.
6.1.2.1.V tomto případě se pronajímatel obrací na nájemce s návrhem na uzavření smlouvy o pronájmu v souladu s ustanovením § 1780 občanského zákoníku. Nabídka pozemku se v tomto případě považuje za závazný projev úmyslu pronajímatele uzavřít smlouvu o pronájmu a za projev vůle být svojí nabídkou vázán v případě, že bude jeho nabídka ze strany nájemce přijata. Nabídka pozemku se považuje za časově neomezenou, lze ji však zrušit elektronickými prostředky v rámci uživatelského účtu.
6.1.2.2.Smlouva o pronájmu bude uzavřena se všemi nájemci, kteří prostřednictvím elektronických prostředků webové stránky nabídku pronajímatele na uzavření smlouvy o pronájmu přijali, a to až do dosažení maximálního počtu nájemců v témže časovém období (tj. až do vyčerpání kapacity pozemku (částí pozemku) pro zvolené časové období). Nájemci nabídku pronajímatele přijmou vyplněním požadovaných údajů (zejména datum pobytu) v kartě příslušného pozemku v rámci svého uživatelského účtu a odesláním těchto údajů pronajímateli kliknutím na tlačítko „Rezervovat“.
6.2.O uzavření smlouvy o pronájmu poskytovatel informuje pronajímatele na adresu jeho elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu. V tomto emailu uvede identifikační číslo smlouvy o pronájmu (dále jen „ID smlouvy o pronájmu“). Informace o uzavření smlouvy o pronájmu je dále dostupná přímo v uživatelském účtu pronajímatele i nájemce.
6.3.Po uhrazení odměny za dočasné užívání pozemku postupem dle čl. 7 těchto obchodních podmínek zašle poskytovatel nájemci na adresu jeho elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu potvrzení o uzavření smlouvy o pronájmu ve formátu PDF.
6.4.Předmětem smlouvy o pronájmu je závazek pronajímatele poskytnout nájemci k dočasnému užívání pozemek, který blíže specifikovaný v nabídce pozemku, a tomu odpovídající závazek nájemce poskytnout za dočasné užívání pozemku odměnu specifikovanou v nabídce pozemku.
6.5.Nájemce je oprávněn i bez udání důvodů smlouvu o pronájmu jednostranně ukončit (odstoupit od smlouvy), a to nejpozději jeden (1) den před zahájením dočasného užívání pozemku dle smlouvy o pronájmu. Ukončení smlouvy o pronájmu provede nájemce prostřednictvím elektronických prostředků webové stránky kliknutím na tlačítko „Storno“ v rámci svého uživatelského účtu. Ustanovením tohoto článku není dotčen čl. 6.6 těchto obchodních podmínek.
6.6.Uživatel, který je ve vztahu k uzavírané smlouvě o pronájmu spotřebitelem, je oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o pronájmu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Uživatel však nemá právo odstoupit od smlouvy o pronájmu dle předchozí věty, pokud smlouva o pronájmu již byla s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy splněna, nebo v případě, že smlouva o pronájmu je smlouvou o ubytování dle ustanovení § 2326 a násl. občanského zákoníku.
6.7.Nabídka pozemku uveřejněná pronajímatelem na webových stránkách může stanovit další podmínky smlouvy o pronájmu, a to včetně omezení pro nájemce.

7.ODMĚNA ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1.Odměnu za dočasné užívání pozemku zaplatí nájemce pronajímateli na bankovní účet poskytovatele, a to následujícím způsobem:
7.1.1.Nájemce hradí odměnu na bankovní účet poskytovatele platební kartou prostřednictvím platební brány. V tomto případě bude nájemce po odeslání návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu dle čl. 6.1.1 nebo po přijmutí nabídky na uzavření smlouvy o pronájmu dle čl. 6.1.2 ihned přesměrován na internetovou stránku třetí osoby (poskytovatele platebních služeb), kde zadá potřebné údaje pro provedení platby.
7.1.2.Je-li to umožněno v rámci webové stránky, může nájemce odměnu za dočasné užívání pozemku uhradit též přímo na bankovní účet poskytovatele (formou bankovního převodu). V tomto případě je nájemce povinen zaplatit odměnu za dočasné užívání pozemku do tří (3) pracovních dní ode dne uzavření smlouvy o pronájmu dle čl. 6.1.1.2 nebo 6.1.2.2 těchto obchodních podmínek. Odměna za dočasné užívání pozemku se považuje za uhrazenou dnem, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet poskytovatele. Nájemce provede platbu pod variabilním symbolem, které odpovídá ID smlouvy o pronájmu.
7.2.Poskytovatel odměnu za dočasné užívání pozemku přijatou od nájemce dle čl. 7.1 následně vyplatí pronajímateli, a to ve lhůtě sedmi (7) pracovních dní ode dne ukončení dočasného užívání pozemku nájemcem na základě příslušné smlouvy o pronájmu. Tím není dotčeno právo poskytovatele na započtení své pohledávky na úhradu odměny za poskytované služby dle čl. 5.5 těchto obchodních podmínek.
7.3.V případě, že nájemce podle čl. 6.5 nebo 6.6 těchto podmínek předčasně ukončí smlouvu o pronájmu (provede storno či odstoupí), a zároveň již z jeho strany došlo k úhradě odměny za dočasné užívání pozemku, vrátí poskytovatel přijatou odměnu za dočasné užívání pozemku zpět nájemci, a to ve lhůtě tří (3) pracovních dní ode dne předčasného ukončení smlouvy o pronájmu nájemcem dle čl. 6.5 nebo 6.7 těchto obchodních podmínek.
7.4.V případě, že odměna za dočasné užívání pozemku nebude ze strany nájemce uhrazena ve lhůtě a způsobem dle čl. 7.1 těchto obchodních podmínek, se smlouva o pronájmu od počátku ruší (rozvazovací podmínka). V případě, že odměna za dočasné užívání pozemku bude na účet poskytovatele připsána po zrušení smlouvy o pronájmu, poskytovatel tuto odměnu vrátí zpět na bankovní účet nájemce.

8.POZEMEK

8.1.Pronajímatel nabízí na webové stránce pozemek prostřednictvím elektronických prostředků tak, že vyplní údaje o pozemku v příslušném formuláři v rámci svého uživatelského účtu a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Nabídnout“. Údaje o pozemku zahrnují i nahrání fotografií pozemku, přičemž pronajímatel učiněním nabídky pozemku výslovně opravňuje poskytovatele k užití fotografií pro účely jím poskytovaných služeb, a to po celou dobu trvání smlouvy o poskytování služeb. V případě, že pronajímatel nabízí k dočasnému užívání pouze část pozemku (tj. typicky v případě, kdy je kapacita nájemců větší než jedna), určí v nabídce pozemku i jednotlivé části pozemku (např. orientační mapkou).
8.2.Pronajímatel je oprávněn na webové stránce nabízet k dočasnému užívání za úplatu pouze pozemek, který je způsobilý být předmětem smlouvy o pronájmu, a k jehož užívání nájemcem za účelem táboření nic nebrání. Pronajímatel v této souvislosti zejména prohlašuje, že:
8.2.1.Pozemek je v jeho výlučném vlastnictví, nebo který je oprávněn přenechat třetí osobě k dočasnému užívání na základě jiného právního titulu (např. na základě nájemní smlouvy, která ve vztahu k pozemku nevylučuje uzavření podnájemní smlouvy či na základě věcného břemene).
8.2.2.Poskytnutí pozemku k dočasnému užívání za úplatu nebrání žádné právní ani jiné předpisy ani jakékoli smluvní nebo jiné ujednání se třetí osobou nebo jakékoli právo třetí osoby.
8.2.3.Pozemek je vhodný k táboření, zejména že táboření na pozemku nepředstavuje zvýšené riziko poranění osob či vzniku škody, a to zejména z důvodu špatného stavu pozemku či přilehlých nemovitostí.
8.2.4.Táboření na pozemku nebrání žádné právní ani jiné předpisy ani jakékoli smluvní nebo jiné ujednání se třetí osobou nebo jakékoli právo třetí osoby.
8.3.Situace, kdy vyjde najevo, že výše uvedená prohlášení pronajímatele se ukážou jako nepravdivá, se posuzuje jakoby došlo k podstatnému porušení povinností nájemce.
8.4.O výběru pozemku k jeho nabídnutí na webových stránkách rozhoduje na svoji vlastní odpovědnost výlučně pronajímatel. Tím není dotčeno právo poskytovatele dle čl. 8.5 a 8.6 těchto obchodních podmínek.
8.5.Poskytovatel není povinen nabídku pozemku přijmout k uveřejnění na webové stránce. Poskytovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout, jaká nabídka pozemku bude na webové stránce uveřejněna.
8.6.Poskytovatel si vyhrazuje právo jakoukoli nabídku pozemku z webové stránky odstranit, a to zejména s ohledem na negativní uživatelské hodnocení pozemku či pronajímatele. Pro vyloučení pochybností platí, že odstraněním nabídky pozemku z webové stránky nejsou dotčeny jakékoli již uzavřené smlouvy o pronájmu vztahující se k dotčenému pozemku.

9.ADMINISTRACE NABÍDEK POZEMKŮ

9.1.Pronajímatel má možnost využít služby administrace nabídek pozemků prováděné poskytovatelem.
9.2.Službu administrace nabídek pozemků pronajímatel ve vztahu k vybranému pozemku aktivuje (objedná) prostřednictvím elektronických prostředků webových stránek, a to vyplněním údajů o pozemku v příslušném formuláři v rámci svého uživatelského účtu a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Administrovat“.
9.3.Údaje o pozemku vyplňované dle čl. 9.2 zahrnují alespoň:
9.3.1.Určení pozemku.
9.3.2.Dobu (délku trvání) administrace.
9.3.3.Výši požadované odměny za poskytnutí pozemku k dočasnému užívání.
9.3.4.Další podmínky pro poskytnutí pozemku k dočasnému užívání.
9.4.V rámci služby administrace nabídek poskytovatel v souladu s údaji o pozemku vyplněnými v rámci aktivace této služby uveřejňuje nabídky pozemku jménem a na účet pronajímatele, k čemuž jej nájemce aktivací (objednáním) této služby výslovně zmocňuje.
9.5.Jednotlivé smlouvy o pronájmu ve vztahu k pozemkům, které jsou předmětem služby administrace nabídek pozemků, uzavírá s nájemcem jménem a na účet pronajímatele poskytovatel, k čemuž jej nájemce aktivací (objednáním) této služby výslovně zmocňuje.
9.6.Před uzavřením smlouvy o pronájmu dle čl. 9.5 poskytovatel vždy u pronajímatele telefonicky či emailem ověří, zda s uzavřením konkrétní smlouvy o pronájmu souhlasí. Pro vyloučení pochybností platí, že o tom, zda má být konkrétní smlouva o pronájmu uzavřena, rozhoduje vždy pronajímatel.
9.7.Službu administrace nabídek pozemků je pronajímatel oprávněn kdykoli ukončit prostřednictvím elektronických prostředků webové stránky, a to kliknutím na tlačítko „Ukončit administraci“ v rámci uživatelského účtu. Zmocnění dle čl. 9.4 a 9.5 se tím považují za odvolaná a poskytovatel je povinen neprodleně odstranit nabídku pozemku z webových stránek. Ukončením administrace nejsou dotčeny již uzavřené smlouvy o pronájmu.
9.8.Ustanovení těchto obchodních podmínek (včetně čl. 7) se pro účely administrace nabídek pozemků použijí obdobně.

10.DALŠÍ POVINNOSTI UŽIVATELE

10.1.Uživatelé jsou povinni samostatně hradit veškeré daně a poplatky, které mají v souladu s právními či jinými předpisy povinnost hradit v souvislosti s poskytováním pozemků k dočasnému užívání za úplatu či v souvislosti s jejich dočasným užíváním či s ubytováním.
10.2.Uživatel se zavazuje, že po dobu 1 měsíce ode dne, kdy došlo k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu dle čl. 6.1.1.1 nebo k akceptaci návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu dle čl. 6.1.1.2 těchto obchodních podmínek, podle toho, co nastane později, nebo ode dne kdy došlo k přijmutí nabídky na uzavření smlouvy o pronájmu dle čl. 6.1.2.2, nebude vstupovat s druhou smluvní stranou (tj. s nájemcem či pronajímatelem) příslušné smlouvy o pronájmu (či návrhu na její uzavření) do jednání o uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude úplatné poskytnutí dotčeného pozemku k dočasnému užívání, ani takovou smlouvu uzavírat. Závazek dle tohoto článku se vztahuje na území celé Evropské unie, zejména pak na Českou republiku. Povinnost dle tohoto článku se nevztahuje na smlouvy o pronájmu uzavírané prostřednictvím webové stránky.

11.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, NÁHRADA ÚJMY VZNIKLÉ UŽIVATELI

11.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 15.8) (reklamace).
11.2.Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel odpovídá pouze za zaviněné porušení jeho povinností.
11.3.V případě vzniku újmy na straně uživatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle smlouvy o poskytování služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé uživateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena částkou, kterou uživatel skutečně uhradil poskytovateli jako odměnu za využití poskytovaných služeb, v souvislosti s kterými újma vznikla.

12.SPOTŘEBITELSKÁ USTANOVENÍ

12.1.Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
12.2.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webové stránce. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu.
12.3.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o poskytování služeb.
12.4.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
12.5.Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
12.6.V případě, že při poskytování služeb dochází ze strany poskytovatele ke zpracování osobních údajů ukládaných uživatelem, upravuje práva a povinnost stran smlouva o zpracování osobních údajů, jež je součástí pravidel ochrany údajů.
12.7.V případě, kdy je uživatel fyzickou osobou, plní poskytovatel svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů.

13.TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

13.1.Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením a uzavírá se na dobu neurčitou.
13.2.Poskytovatel může smlouvu o poskytování služeb vypovědět v případě, že uživatel poruší povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek a pravidel ochrany dat) či poruší obecně závazné právní předpisy, a to výpovědí zaslanou na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v uživatelském účtu. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi, ne však dříve než provedením všech plateb dle čl. 7 těchto obchodních podmínek.
13.3.Uživatel, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o poskytování služeb ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 13.4 obchodních podmínek. Pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může uživatel využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupí-li uživatel od smlouvy o poskytování služeb podle tohoto ustanovení, je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané odměny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny smlouvy o pronájmu uzavřené před účinností odstoupení.
13.4.Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže mimo jiné odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (čl. 2.4).

14.DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

14.1.Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele (adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu).
14.2.Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

15.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1.Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
15.2.Pro účely vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem se:
15.2.1.vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je uživatel podnikatelem;
15.2.2.vylučuje použití ustanovení § 557 a § 1763 občanského zákoníku;
15.2.3.vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je uživatel podnikatelem.
15.3.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
15.4.V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu. Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.
15.5.Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.
15.6.Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří:
15.6.1.Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.
15.7.Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
15.8.Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@bezkempu.cz .

V Praze dne 23.5.2018
BEZKEMPU s.r.o.
Cookies. Vy víte, co máte dělat, aby vám tato lišta nepřekážela.
Tyto webové stránky využívají soubory cookie. Váš souhlas s využíváním všech souborů cookie potvrďte tlačítkem "Souhlasím". Pokud chcete upravit nastavení, klikněte na tlačítko "Uložit nastavení". Více informací o využívání souborů cookie naleznete zde.
Bezkempu využívá 4 druhy kategorií cookies:
1. Technické cookie
Technické cookies pro zajištění fungování webu. Bez nich to prostě nejde. Bez nich si neuděláte rezervaci a tedy nikam neutečete.
2. Analytické cookie
Analytické cookies nám pomáhají sbírat anonymní informace o návštěvnosti a interakci s obsahem na webových stránkách, abychom mohli zlepšovat uživatelské prostředí.
3. Personalizované cookie
Personalizované cookies umožňují webovým stránkám zapamatovat si vaše preference a poskytovat vám relevantní obsah a nabídky.
4. Reklamní cookie
Reklamní cookies slouží k sledování vašich online aktivit a přizpůsobování reklam tak, aby byly relevantní a zajímavé pro vás.