Vyhledávání pozemku

Kategorie

Pozemky

Nalezená lokalita:

zobrazit na mapě

Pozemky v lokalitě:

Místní poplatky – poplatek z pobytu

Obecně platí, že tento poplatek platí osoby, které nejsou v obci přihlášené a které za úplatu pobývají v této obci nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Sazba poplatku z pobytu činí nejvýše 50 Kč. Konkrétní výši poplatku doporučujeme ověřit u příslušné obce. Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu (ubytovatel), který je povinen vybrat poplatek od poplatníka – ubytované osoby. Ubytovatel je dále povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu, do které zapisuje den počátku a den konce pobytu, jméno, popřípadě jména a příjmení ubytovávaného a jeho a adresu místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti ubytovávaného, a výši vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Vznik povinnosti platit místní poplatky vždy doporučujeme ověřit u příslušného obecního úřadu či u jiného příslušného orgánu místní samosprávy.