Produktové Obchodní podmínky
pro inzerci Pozemků k dočasnému užívání

společnosti
BEZKEMPU s.r.o.
se sídlem Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČ: 072 13 557
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295444 (dále jen „Provozovatel“),

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Provozovatel na webových stránkách www.bezkempu.cz (dále jen „Webová stránka“) provozuje inzertní portál, na kterém zveřejňuje nabídky třetích osob (Poskytovatelů) na poskytnutí jejich Služeb či Pozemků k dočasnému užívání jiným osobám (Zájemcům), a prostřednictvím kterého umožňuje uzavírání příslušných smluv mezi Poskytovateli a Zájemci a úhradu Odměny z těchto smluv.
1.2.V souladu s Obchodními podmínkami Provozovatele ze dne 1.4.2021, které upravují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživateli ze Smlouvy o uživatelském účtu (dále jen „Obchodní podmínky“) tyto produktové obchodní podmínky (dále jen „Produktové podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) konkrétní podmínky pro poskytování služeb poskytovaných Provozovatelem na základě Smlouvy o uživatelském účtu Poskytovateli, a to ve vztahu k Pozemkům.
1.3.Tyto Produktové podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o uživatelském účtu a jakékoli další smlouvy, která na tyto Produktové podmínky odkazuje.
1.4.Znění Produktových podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Těmito změnami či doplněními nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Produktových podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí Produktových podmínek ze strany Poskytovatele pozbývají předchozí Produktové podmínky účinnosti a nová verze Produktových podmínek se stává nedílnou součástí Smlouvy o uživatelském účtu či jiné smlouvy, která na tyto Produktové podmínky výslovně odkazuje. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 7.2 Produktových podmínek.
1.5.Není-li v těchto Produktových podmínkách výslovně uvedeno jinak, použijí se na tyto Produktové podmínky podpůrně ustanovení Obchodních podmínek. V případě rozporu ustanovení těchto Produktových podmínek a Obchodních podmínek, mají přednost ustanovení těchto Produktových podmínek.
1.6.Výrazy použité v těchto Produktových podmínkách s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako výrazy takto označené v Obchodních podmínkách.

2.Poskytované služby

2.1.Poskytovatel může v souladu s čl. 3 Obchodních podmínek prostřednictvím svého Uživatelského účtu nabízet Zájemcům Pozemky k dočasnému užívání za účelem uzavření příslušné Smlouvy o pronájmu, a tyto nabídky brát zpět (až do okamžiku uzavření Smlouvy o pronájmu), a to za podmínek stanovených v těchto Produktových podmínkách.
2.2.Provozovatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli službu spočívající ve zveřejňování nabídek Poskytovatele na Webové stránce, a Poskytovatel se zavazuje za tuto službu platit níže specifikovanou odměnu.

3.Odměna za poskytované služby

3.1.Výše odměny, kterou je Poskytovatel povinen platit Provozovateli za poskytnuté služby dle čl. 2.2 těchto Produktových podmínek a za související služby Uživatelského účtu, činí 20 % z Odměny za poskytnutí Pozemku k dočasnému užívání zaplacené dle příslušné Smlouvy o pronájmu (viz čl. 7 Obchodních podmínek), a to za každou Smlouvu o pronájmu, která byla prostřednictvím Webových stránek uzavřena;
3.2.Pro určení výše odměny Provozovatele se za Odměnu považuje i storno poplatek hrazený Zájemcem Poskytovateli dle čl. 5.1.1 Obchodních podmínek, přičemž odměna Provozovatele je v tomto případě stanovena takto:
3.2.1.V případě Pozemku nabízeného v režimu A dle čl. 6.3:
3.2.1.1.V případě 20% storno poplatku hrazeného dle čl. 6.1.2.1. Obchodních podmínek činí odměna Provozovatele 50% z uhrazeného storno poplatku;
3.2.1.2.V případě 100% storno poplatku hrazeného dle čl. 6.1.2.2. Obchodních podmínek činí odměna Provozovatele 20% z uhrazeného storno poplatku;
3.2.1.3.případě 50% storno poplatku hrazeného dle čl. 6.1.2.3 Obchodních podmínek činí odměna Provozovatele 20% z uhrazeného storno poplatku.
3.2.2V případě Pozemku nabízeného v režimu B dle čl. 6.4 nebo C dle čl. 6.5 činí odměna Provozovatele vždy 100% z celého uhrazeného storno poplatku dle čl. 6 Obchodních podmínek.
3.2.3Odměna Provozovatele dle tohoto čl. 3 Produktových podmínek je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne:
3.3.1.ukončení (stornování) příslušné Smlouvy o pronájmu ze strany Zájemce dle čl. 5.1.1. Obchodních podmínek, nebo
3.3.2.zahájení dočasného užívání Pozemku Zájemcem, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.
3.4.Odměna Provozovatele dle tohoto čl. 3 Produktových podmínek bude uhrazena započtením vůči pohledávce Poskytovatele za Provozovatelem dle čl. 7.4 či 7.5 Obchodních podmínek (tj. odměna Provozovatele dle tohoto čl. 3 Produktových podmínek bude stržena z Odměny či ze storno poplatku). Poskytovatel s tímto započtením výslovně souhlasí. V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude možné zápočet dle předchozí věty, byť jen z části, provést, zavazuje se Poskytovatel uhradit příslušnou odměnu Provozovatele na bankovní účet Provozovatele, a to do 3 dní ode dne doručení písemné (emailové) výzvy Provozovatele k uhrazení. Zápočet dle tohoto článku se v takovém případě neprovede.

4.Vyplacení Odměny poskytovatele a případného storno poplatku

4.1.Provozovatel vyplatí Poskytovateli Odměnu dle článku 7.4 Obchodních podmínek či storno poplatek dle čl. 7.5 Obchodních podmínek (oboje snížené o odměnu Provozovatele dle čl. 3 těchto Produktových podmínek) ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne:
4.1.1.ukončení (stornování) příslušné Smlouvy o pronájmu ze strany Zájemce dle čl. 5.1.1. Obchodních podmínek, nebo
4.1.2.zahájení dočasného užívání Pozemku Zájemcem, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.

5.Pozemek a jeho nabídka

5.1.Poskytovatel nabízí na Webové stránce Pozemek prostřednictvím elektronických prostředků tak, že vyplní údaje o Pozemku v příslušném formuláři v rámci svého Uživatelského účtu a odesláním těchto údajů Provozovateli kliknutím na tlačítko „Nabídnout“. Údaje o Pozemku zahrnují i nahrání fotografií Pozemku, přičemž Poskytovatel učiněním nabídky Pozemku výslovně opravňuje Provozovatele k užití fotografií pro účely jím poskytovaných služeb, a to po celou dobu trvání Smlouvy o uživatelském účtu. V případě, že Poskytovatel nabízí k dočasnému užívání pouze část Pozemku (tj. typicky v případě, kdy je kapacita Zájemců větší než jedna), určí v nabídce Pozemku i jednotlivé části Pozemku (např. orientační mapkou); to neplatí v případě, že se jedná o nabídku Pozemku v režimu C dle čl. 6.5 – pro vyloučení pochybností však platí, že Poskytovatel i v tomto případě odpovídá za řádné splnění všech Smluv o pronájmu uzavřených ve vztahu k tomuto Pozemku. V případě změny jakýchkoli údajů o Pozemku uvedených Poskytovatelem ve formuláři dle tohoto článku, je Poskytovatel údaje o Pozemku neprodleně aktualizovat. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení povinností Poskytovatele.
5.2.Poskytovatel je oprávněn na Webové stránce nabízet k dočasnému užívání za úplatu pouze Pozemek, který je způsobilý být předmětem Smlouvy o pronájmu, a k jehož užívání Zájemcem za účelem Kempování nic nebrání. Poskytovatel v této souvislosti zejména prohlašuje, že:
5.2.1.Pozemek je v jeho výlučném vlastnictví, nebo se jedná o Pozemek, který je oprávněn přenechat třetí osobě k dočasnému užívání na základě jiného právního titulu (např. na základě nájemní smlouvy, která ve vztahu k Pozemku nevylučuje uzavření podnájemní smlouvy, či na základě věcného břemene apod.).
5.2.2.Poskytnutí Pozemku k dočasnému užívání za úplatu nebrání žádné právní ani jiné předpisy ani jakékoli smluvní nebo jiné ujednání se třetí osobou nebo jakékoli právo třetí osoby.
5.2.3.Pozemek je vhodný ke kempování, přičemž kempování na Pozemku nepředstavuje zvýšené riziko poranění osob či vzniku škody, a to zejména z důvodu špatného stavu Pozemku či přilehlých nemovitostí.
5.2.4.Kempování na Pozemku nebrání žádné právní ani jiné předpisy ani jakékoli smluvní nebo jiné ujednání se třetí osobou nebo jakékoli právo třetí osoby.
5.2.5.Pozemek je způsobilý být předmětem nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy či jiné obdobné smlouvy.
5.3.Pokud se jakékoli výše uvedené prohlášení Poskytovatele ukáže jako nepravdivé, tak Poskytovatel se má za to, že Poskytovatel porušil své povinnosti ze Smlouvy o uživatelském účtu hrubým způsobem.
5.4.O výběru Pozemku k jeho nabídnutí na Webových stránkách rozhoduje na svoji vlastní odpovědnost výlučně Poskytovatel. Tím není dotčeno právo Provozovatele dle čl. 5.5 a 5.6 těchto Produktových podmínek.
5.5.Provozovatel není povinen nabídku Pozemku přijmout k uveřejnění na Webové stránce. Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout, jaký Pozemek bude na Webové stránce uveřejněn.
5.6.Provozovatel si vyhrazuje právo jakoukoli nabídku Pozemku z Webové stránky odstranit, a to zejména s ohledem na negativní uživatelské hodnocení Pozemku či Poskytovatele. Pro vyloučení pochybností platí, že odstraněním nabídky Pozemku z Webové stránky nejsou dotčeny jakékoli již uzavřené Smlouvy o pronájmu vztahující se k dotčenému Pozemku.

6.Režimy nabídky

6.1.Poskytoval si při zadání nabídky Pozemku dle čl. 5.1 vybere jeden z režimů dle čl. 6.3 až 6.5, ve kterém bude Pozemek na Webové stránce nabízen.
6.2.Poskytovatel může v rámci svého Uživatelského účtu požádat o změnu režimu zvoleného při zadání nabídky Pozemku, a to vždy jednou za 3 měsíce. Změna režimu je v takovém případě účinná uplynutím 14 dní ode dne podání žádosti ze strany Poskytovatele. Zvolený režim je dále možné změnit na základě individuální dohody Poskytovatele a Provozovatele.
6.3.Exkluzivní partnerství (režim A)
6.3.1.V tomto režimu Poskytovatel nesmí nabízet Pozemek k pronajmutí a pronajímat Pozemek třetím osobám mimo Webové stránky. Poskytovatel tedy může Pozemky pronajímat pouze s využitím Webových stránek. Závazek dle tohoto článku trvá po celou dobu účinnosti Smlouvy o uživatelském účtu, a dále 3 měsíce po ukončení Smlouvy o uživatelském účtu.
6.3.2.Pokud poskytovatel uzavře nájemní smlouvu nebo jinou obdobnou smlouvu ve vztahu k Pozemku mimo Webové stránky, nebo pokud bude uzavření takové smlouvy nabízet mimo Webové stránky, považuje se to za podstatné porušení povinností Poskytovatele. Provozovatel v takovém případě v souladu s čl. 3.7 Obchodních podmínek může Poskytovateli Uživatelský účet zablokovat, tj. znemožnit využívat Uživatelský účet (a poskytované služby).
6.3.3.V rámci nabídky Pozemku na Webových stránkách je Pozemek označen příznakem „exkluzivní spolupráce (A)“.
6.3.4.Pozemky v režimu A jsou v rámci nabídky na Webových stránkách zobrazovány na nejvyšším místě výpisu (tedy vždy až před Pozemky v režimu B a C).
6.3.5.Na Pozemky v režimu A se mohou dále vztahovat speciální zvýhodněné podmínky určené Provozovatelem.
6.4.Neexkluzivní partnerství (režim B)
6.4.1.V tomto režimu je Poskytovatel oprávněn nabízet Pozemek k pronajmutí a pronajímat Pozemek třetím osobám i mimo Webové stránky.
6.4.2.V rámci nabídky Pozemku přes Webové stránky je však omezen počet osob, kterým může být Pozemek pronajat (maximální kapacita Pozemku). V případě, že dojde k uzavření příslušné nájemní či jiné obdobné smlouvy mimo Webové stránky, a dojde tak ke snížení volné kapacity Pozemku, je Poskytovatel povinen prostřednictvím Uživatelského účtu neprodleně aktualizovat informaci o volné kapacitě Pozemku v příslušném období. Za řádné plnění všech uzavřených Smluv o pronájmu a jiných smluv jejichž předmětem je poskytnutí Pozemku k dočasnému užívání (uzavřených jak v prostřednictvím Webových stránek, tak na základě vlastní činnosti) v plném rozsahu odpovídá Poskytovatel.
6.4.3.V rámci nabídky Pozemku na Webových stránkách je Pozemek označen příznakem „neexkluzivní spolupráce (B)“.
6.4.4.Pozemky v režimu B jsou v rámci nabídky na Webových stránkách zobrazovány ve výpisu až po Pozemcích v režimu A, avšak před Pozemky v režimu C.
6.5.Neexkluzivní partnerství (režim C)
6.5.1.V tomto režimu je Poskytovatel oprávněn nabízet Pozemek k pronajmutí a pronajímat Pozemek třetím osobám i mimo Webové stránky.
6.5.2.V rámci nabídky Pozemku přes Webové stránky není nijak omezen počet osob, kterým může být Pozemek pronajat a u takového Pozemku se ani nezobrazuje jeho kapacita. Za řádné plnění všech uzavřených Smluv o pronájmu a jiných smluv jejichž předmětem je poskytnutí Pozemku k dočasnému užívání (uzavřených jak v prostřednictvím Webových stránek, tak na základě vlastní činnosti) v plném rozsahu odpovídá Poskytovatel. Poskytovatel je povinen pravidelně ověřovat stav nevyčerpané kapacity Pozemku; v případě, naplnění kapacity Pozemku se zavazuje neprodleně informovat Provozovatele, nebo Pozemek stáhnout z nabídky.
6.5.3.V rámci nabídky Pozemku na Webových stránkách je Pozemek označen příznakem „neexkluzivní spolupráce (C)“.
6.5.4.Pozemky v režimu C jsou v rámci nabídky na Webových stránkách zobrazovány na nejnižším místě výpisu (tedy vždy až po Pozemcích v režimu A a B).

7.Závěrečná ustanovení

7.1.Je-li některé ustanovení Produktových podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
7.2.V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že Provozovatel může Produktové podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna Produktových podmínek bude Poskytovateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v Uživatelském účtu. Změnu Obchodních podmínek může Poskytovatel odmítnout a Smlouvu o uživatelském účtu vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

V Praze dne 1.4.2021
BEZKEMPU s.r.o.
Cookies. Vy víte, co máte dělat, aby vám tato lišta nepřekážela.
Tyto webové stránky využívají soubory cookie. Váš souhlas s využíváním všech souborů cookie potvrďte tlačítkem "Souhlasím". Pokud chcete upravit nastavení, klikněte na tlačítko "Uložit nastavení". Více informací o využívání souborů cookie naleznete zde.
Bezkempu využívá 4 druhy kategorií cookies:
1. Technické cookie
Technické cookies pro zajištění fungování webu. Bez nich to prostě nejde. Bez nich si neuděláte rezervaci a tedy nikam neutečete.
2. Analytické cookie
Analytické cookies nám pomáhají sbírat anonymní informace o návštěvnosti a interakci s obsahem na webových stránkách, abychom mohli zlepšovat uživatelské prostředí.
3. Personalizované cookie
Personalizované cookies umožňují webovým stránkám zapamatovat si vaše preference a poskytovat vám relevantní obsah a nabídky.
4. Reklamní cookie
Reklamní cookies slouží k sledování vašich online aktivit a přizpůsobování reklam tak, aby byly relevantní a zajímavé pro vás.