OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY – PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

společnosti
BEZKEMPU s.r.o. se sídlem Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice 193 00 Praha 9 Česká Republika IČ: 072 13 557 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295444 (dále jen „Provozovatel“)

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Provozovatel na webových stránkách www.bezkempu.cz (dále jen „Webová stránka“) provozuje inzertní portál (dále jen „Portál“), na kterém zveřejňuje nabídky třetích osob (dále jen „Poskytovatelé“) na poskytnutí jejich služeb (dále jen „Služba“) či pozemků (dále jen „Pozemek“) k dočasnému užívání jiným uživatelům Portálu (dále jen „Zájemci“). Provozovatel prostřednictvím Portálu dále umožňuje uzavírání příslušných smluv o poskytnutí Služby či o přenechání Pozemku k dočasnému užívání mezi Poskytovateli a Zájemci, a úhradu odměny z těchto smluv. Práva a povinnosti mezi Provozovatelem a uživateli Portálu (Zájemci a Poskytovateli) jsou upravena ve smlouvě o uživatelském účtu (dále jen „Smlouva o uživatelském účtu“) a v samostatných obchodních podmínkách ke Smlouvě o uživatelském účtu. Na základě Smlouvy o uživatelském účtu je jednotlivým uživatelům portálu zřízen uživatelský účet (dále jen "Uživatelský účet„).

1.2.Provozovatel prostřednictvím Webové stránky dále poskytuje Zájemcům své služby spočívající v poskytnutí dárkové poukázky Zájemci a v zajištění možnosti Zájemceči jím určené třetí osoby uplatnit dárkovou poukázku u Poskytovatele na úhradu odměny či její části za poskytnutí Služby či za přenechání Pozemku k dočasnému užívání(dále jen „Smlouva o poskytování služeb“). Bližší vymezení Smlouvy o poskytování služeb je obsaženo v čl. 2 těchto Obchodních podmínek.

1.3.Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Zájemci vznikající ze Smluv o poskytování služebuzavíraných prostřednictvím Webové stránky.

1.4.Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytování služeb.

1.5.Smlouva o poskytování služeb a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A JEJÍ UZAVŘENÍ

2.1.Předmětem Smlouvy o poskytování služeb je závazek Provozovatele poskytnout Zájemci dárkovou poukázku (dále jen „Dárková poukázka“) a zajistit možnost Zájemce či jím určené třetí osoby uplatnit Dárkovou poukázku u Poskytovatele jako způsob úhrady odměny či její části za poskytnutí Služby či za přenechání Pozemku k dočasnému užívání, a to za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách. Předmětem Smlouvy o poskytování služeb je dále závazek Zájemce uhradit Provozovateli za poskytnuté služby sjednanou odměnu.

2.2.Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb činí Zájemce prostřednictvím elektronických prostředků Webové stránky (prostřednictvím svého Uživatelského účtu), a to vyplněním požadovaných údajů (zejména hodnota příslušné Dárkové poukázky) a odesláním těchto údajů Provozovateli kliknutím na tlačítko „objednat“ (dále jen „Návrh na uzavření smlouvy“).

2.3.V návaznosti na doručení Návrhunauzavření smlouvyProvozovateli zašle Provozovatel na adresu elektronické pošty Zájemce uvedenou v Uživatelském účtu akceptaci tohoto návrhu (dále jen „Akceptace“). Doručením Akceptace Zájemci je Smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.4.Zájemce souhlasí s tím, že Provozovatel může započít s poskytováním služeb dle Smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb.

2.5.Zájemce bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) či Smlouvu o uživatelském účtu (včetně obchodních podmínek).

2.6.Zájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Zájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Zájemce sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

3.PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ DÁRKOVÝCH POUKÁZEK

3.1.Dárkovou poukázku poskytnutou Provozovatelem může Zájemce či jím určená třetí osoba uplatnit pouze u Poskytovatelů, a to pouze prostřednictvím Portálu. Zájemce či jím určená třetí osoba musí mít k uplatnění Dárkové poukázky zřízen Uživatelský účet. Zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že počet Poskytovatelů, jejich složení a jejich nabídka se může v průběhu platnosti Dárkové poukázky měnit.

3.2.Dárkovou poukázku je možné u Poskytovatele uplatnit pouze na úhradu odměny Poskytovatele (či její části) za poskytnutí Služby či za přenechání Pozemku k dočasnému užívání, a to ve výši odpovídající hodnotě uvedené na Dárkové poukázce.V případě, že hodnota uplatněné Dárkové poukázky bude vyšší, než celková výše odměny Poskytovatele za poskytnutí příslušné Služby či přenechání Pozemku k dočasnému užívání, nemá Zájemce právo na vrácení vzniklého rozdílu (nevyužité hodnoty Dárkové poukázky); Zájemce však může využít vzniklý rozdíl k úhradě dalších odměn poskytovatele, a to až do vyčerpání hodnoty Dárkové poukázky.

3.3.Dárková poukázka není směnitelná za peníze či za jinou hodnotu.

3.4.Dárková poukázka může být u Poskytovatelů uplatněna pouze jednorázově.Prvním uplatněním Dárkové poukázky u jakéhokoli Poskytovatele dochází ke splnění služby poskytované Provozovatelem na základě Smlouvy o poskytování služeb, a to v plném rozsahu.Prvním uplatněním Dárkové poukázky u jakéhokoli Poskytovatele platnost Dárkové poukázky zaniká a Zájemce či jím určená třetí osoba nadále nejsou oprávněni ji u jakéhokoli Poskytovatele uplatnit.

3.5.Platnost Dárkové poukázky činí 500 dní od doby jejího odeslání Zájemci dle čl. 3.7 těchto Obchodních podmínek; po uplynutí této doby platnost Dárkové poukázky zaniká. Doba platnosti bude vyznačena na Dárkové poukázce. Po zániku platnosti Dárkové poukázky Zájemce či jím určená třetí osoba nadále nejsou oprávněni ji u Poskytovatele uplatnit.

3.6.Zájemce bere na vědomí, že Provozovatel nemusí služby dle Smlouvy o poskytování služeb poskytovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně Zájemce nebo na straně jiných osob. Služby dle Smlouvy o poskytování služeb tak nemusí Provozovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

3.7.Dárková poukázka bude Provozovatelem odeslána Zájemci nejpozději do 2 pracovních dní ode dne uhrazení ceny za poskytované služby dle Smlouvy o poskytování služeb. Odeslána bude v elektronické podobě na adresu elektronické pošty Zájemce uvedenou v Uživatelském účtu

3.8.Na Zájemce okamžikem doručení Dárkové poukázky (bez ohledu na to, zda Dárková poukázka je doručena v elektronické či v listinné podobě) přechází odpovědnost za její ztrátu či poškození. Provozovatel není povinen v případě ztráty či poškození Dárkové poukázky Zájemce jakýmkoli způsobem kompenzovat.

4.CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.Zájemce se zavazuje zaplatit za služby poskytované Provozovatelem na základě Smlouvy o poskytování služeb cenu ve výši, která odpovídá hodnotě Dárkové poukázky.

4.2.V případě Dárkové poukázky v listinné podobě je Zájemce dále povinen zaplatit Provozovateli také náklady spojené s balením a dodáním Dárkové poukázky ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále v případě Dárkové poukázky v listinné podobě cenou za poskytnutí služeb i náklady spojené s dodáním Dárkové poukázky.

4.3.Cenu za služby poskytované na základě Smlouvy o poskytování služeb může zájemce uhradit následujícími způsoby:

4.3.1. Platbou online platební kartou

4.3.2. Převodem peněz na účet provozovatele

4.4.Za okamžik uhrazení ceny se považuje okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

4.5.Provozovatel nepožaduje od Zájemce zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.6.V případě bezhotovostní platby je cena služeb splatná do 2 dnů od uzavření Smlouvy o poskytování služeb.

5.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1.Provozovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

5.2.Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu Provozovatele (čl. 8.6). Informaci o vyřízení stížnosti Zájemce zašle Provozovatel na elektronickou adresu Zájemce. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou Provozovatelem stanovena.

5.3.Orgán příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy o poskytování služeb může Zájemce nalézt na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a Zájemcem ze Smlouvy o poskytování služeb.

5.4.Kontaktní místo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) může Zájemce nalézt na https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

5.5.Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává dozorový úřad v členském státě EU, v němž má Zájemce obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde se nachází místo údajného porušení ochrany osobních údajů.

5.6.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Provozovatele za vady služeb poskytovaných na základě Smlouvy o poskytování služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanovením § 1914 až 1925 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy o poskytování služeb, a je-li stranám znám, i podle účelu této smlouvy. Je-li splněno vadně, má Zájemce práva z vadného plnění. Provozovatel plní vadně, zejména poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti či neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují. Zájemce může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu Provozovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění. Vytkl-li Zájemce Provozovateli vadu plnění oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou Zájemce nemůže vadný předmět užívat. Je-li vada odstranitelná, může se Zájemce domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Zájemce odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Zájemce může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti Provozovatele za vady služeb u Provozovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 8.6).

5.7.Smluvní strany smluvily, že Provozovatel odpovídá pouze za zaviněné porušení svých povinností.

5.8.V případě vzniku újmy na straně Zájemce v souvislosti s odpovědností Provozovatele za vady služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou Provozovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé Zájemci tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena částkou maximálně ve výši odpovídající hodnotě poskytnuté Dárkové poukázky. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla Zájemci v důsledku vad služby vzniknout, může činit maximálně částku ve výši odpovídající hodnotě poskytnuté Dárkové poukázky.

6.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.V případě, kdy je Zájemce fyzickou osobou, plní Provozovatel svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

7.TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

7.1.Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy služeb odstoupit, je Zájemce, který je spotřebitelem, oprávněn od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může Zájemce využít vzorový formulář poskytovaný Provozovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 Obchodních podmínek.

7.2.Zájemce ve smyslu ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku zejména nemá právo odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb v případě, že Dárková poukázka již byla uplatněna u Poskytovatele, neboť uplatněním Dárkové poukázky dochází ke splnění služby poskytované Provozovatelem v plném rozsahu.

7.3.Pro vyloučení pochybností platí, že v případě zániku Smlouvy o poskytování služeb (z jakéhokoli důvodu), nelze nadále příslušnou Dárkovou poukázku u Poskytovatelů uplatnit.

7.4.Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu platnosti Dárkové poukázky.

7.5.V případě, že Zájemce či jím pověřená třetí osoba k uplatnění Dárkové poukázky poruší některou svou povinnost vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), ze Smlouvy o uživatelském účtu (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může ProvozovatelSmlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď Smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení Zájemci, a to na adresu Zájemce uvedenou v Uživatelském účtu. Není-li smluveno jinak, zaniká Smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

8.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.Právní vztah založený Smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není Zájemce, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

8.2.Smluvní strany smluvily pravomoc a působnost soudů České republiky.

8.3.Provozovatel je oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy o poskytování služeb postoupit na třetí osobu, s čímž Zájemce výslovně souhlasí.

8.4.Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří:

8.4.1.Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

8.5.Smlouva o Poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

8.6.Kontaktní údaje Provozovatele: adresa pro doručování: Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice 193 00 Praha 9 Česká Republika; adresa elektronické pošty info@bezkempu.cz, telefon +420 725 765 999.

PŘÍLOHY

Příloha 1


V Praze dne 1.1. 2023
BEZKEMPU s.r.o.
Cookies. Vy víte, co máte dělat, aby vám tato lišta nepřekážela.
Tyto webové stránky využívají soubory cookie. Váš souhlas s využíváním všech souborů cookie potvrďte tlačítkem "Souhlasím". Pokud chcete upravit nastavení, klikněte na tlačítko "Uložit nastavení". Více informací o využívání souborů cookie naleznete zde.
Bezkempu využívá 4 druhy kategorií cookies:
1. Technické cookie
Technické cookies pro zajištění fungování webu. Bez nich to prostě nejde. Bez nich si neuděláte rezervaci a tedy nikam neutečete.
2. Analytické cookie
Analytické cookies nám pomáhají sbírat anonymní informace o návštěvnosti a interakci s obsahem na webových stránkách, abychom mohli zlepšovat uživatelské prostředí.
3. Personalizované cookie
Personalizované cookies umožňují webovým stránkám zapamatovat si vaše preference a poskytovat vám relevantní obsah a nabídky.
4. Reklamní cookie
Reklamní cookies slouží k sledování vašich online aktivit a přizpůsobování reklam tak, aby byly relevantní a zajímavé pro vás.